เล่มรายงานและหนังสือรับรองการประเมินรอบ 3 หาย

โรงเรียนผ่านการประเมินและรับรองรอบ 3 จาก สมศ. แต่เล่มรายงานและหนังสือรับรองการประเมินรอบ 3 หาย การขอสำเนาเล่มรายงานและหนังสือรับรองต้องทำอย่างไรครับ


การแบ่งปันคือการแสดงความรักและแบ่งปันกระทู้กับเพื่อน ๆ ของคุณ


admin replied
2 เดือน

ให้สถานศึกษาทำหนังสือส่งเข้ามาที่ สมศ. พร้อมระบุ วัตถุประสงค์ รายละเอียดความต้องการว่าต้องการในรูปแบบของสำเนา หรือในรูปแบบไฟล์รายงาน และส่งหนังสือมายัง สมศ. ทางไปรษณีย์ หรือ อีเมลที่ info@onesqa.or.th หรือ สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่ 02 216 3955 ต่อ 111 (งานบริหารทั่วไป เรื่องการขอสำเนาเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก)

loading...