โรงเรียนจะทราบได้อย่างไรว่าจะได้รับการประเมินเมื่อไหร่

เป็นโรงเรียนสังกัด สพฐ. จะทราบได้อย่างไรว่าจะได้รับการประเมินเมื่อไหร่


การแบ่งปันคือการแสดงความรักและแบ่งปันกระทู้กับเพื่อน ๆ ของคุณ


admin replied
1 ปี

สมศ.จะประเมินสถานศึกษาตามรายชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาแจ้งมายัง สมศ. พร้อมกับรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานั้นๆ และ สมศ.จะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์เพื่อแจ้งรายชื่อสถานศึกษาที่จะได้รับการประเมินในปีงบประมาณนั้น

loading...