ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนอนุบาลรุ่งเรือง อ.แม่แตง เชียงใหม่ เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเรวดี อ.เชียงดาว เชียงใหม่ เขต 3 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเรือนคำ อ.ฮอด เชียงใหม่ เขต 5 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลลานนา อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวรศิลป์ อ.สันทราย เชียงใหม่ เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ อ.สันทราย เชียงใหม่ เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวัยพัฒนา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวารี อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวิมานทิพย์ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เขต 4 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวิลาวัลย์ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลวีรยา อ.สันทราย เชียงใหม่ เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเวียงพร้าววิทยา อ.พร้าว เชียงใหม่ เขต 2 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลเวียงพิงค์ อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลสภาพร อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสมฤทธิ์ อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลสวนเด็กเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสันทราย อ.สันทราย เชียงใหม่ เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสายอักษร อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลสิทธิโรจน์ อ.สันกำแพง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสุทธิวงศ์ อ.จอมทอง เชียงใหม่ เขต 6 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสุปราณี อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลสุมาลี อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสุรีย์วรรณ อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอมรศิริ อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ เขต 4 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอักษรธรรม อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. -
-
โรงเรียนอนุบาลอัมพรพรรณ อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอำไพ อ.แม่แตง เชียงใหม่ เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลอุบลลักษณ์ อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเอื้อวิทยา อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ เขต 3 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลฮานาคริสเตียน อ.หางดง เชียงใหม่ เขต 4 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุศึกษา อ.เมือง เชียงใหม่ เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนจินตรังษี อ.เมือง ตรัง เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนจุ๋งฮัวโชะเซียว อ.กันตัง ตรัง เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 3,121 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.