ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2 อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 3 อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสหกรณ์ประชาอุทิศ อ.ปลายพระยา กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสันติวิทยา อ.อ่าวลึก กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสินปุนคุณวิชญ์ อ.เขาพนม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนหนองทะเลวิทยา อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง อ.เหนือคลอง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลคลองท่อม อ.คลองท่อม กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา อ.อ่าวลึก กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลลำทับ อ.ลำทับ กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล อ.เมือง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอ่าวลึก อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์ อ.อ่าวลึก กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ อ.เมือง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอุตรกิจ อ.เมือง กระบี่ - สพฐ. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเกาะลันตา อ.เกาะลันตา กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาพนม อ.เขาพนม กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองท่อม อ.คลองท่อม กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา อ.ปลายพระยา กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองกระบี่ อ.เมือง กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลำทับ อ.ลำทับ กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภออ่าวลึก อ.อ่าวลึก กระบี่ - สป. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกงลี้จงซัน เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เขต 3 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เขต 3 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เขต 1 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เขต 2 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกรุงธนรัตนาลัย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เขต 1 สช. -
-
โรงเรียนกรุงธนวิทยาภวัน เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร เขต 3 สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 37,324 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.