ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.จอมทอง เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.แม่อาย เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านห้วยริน อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านห้วยศาลา อ.แม่อาย เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านห้วยส้มป่อย อ.จอมทอง เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านห้วยเฮี่ยน อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านหัวนา อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านหัวนา สาขาบ้านห้วยหมากเลี่ยม อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านหัวฝาย อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านหัวยปู อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านใหม่ อ.จอมทอง เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ. -
-
โรงเรียนบ้านฮ่างต่ำ อ.แม่อาย เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนประชาสามัคคีวิทยา อ.พร้าว เชียงใหม่ เขต 2 สพฐ. -
-
โรงเรียนประพันธ์ - อารีย์ หงษ์สกุล (บ้านห้วยหลว อ.แม่อาย เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนปราณีวิทยา อ.แม่อาย เชียงใหม่ เขต 3 สช. -
-
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนพร้าวบูรพา อ.พร้าว เชียงใหม่ เขต 2 สพฐ. -
-
โรงเรียนมูลนิธิมหาราช 5 อ.แม่ริม เชียงใหม่ เขต 2 สพฐ. -
-
โรงเรียนวชิราลัย อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สช. -
-
โรงเรียนวรานีกูล อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สช. -
-
โรงเรียนวัดกองทราย อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดตำหนัก อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดทรายมูล อ.แม่ริม เชียงใหม่ เขต 2 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดเทพาราม อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดนันทาราม อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดพระบาท สาขาแม่ปอน อ.จอมทอง เชียงใหม่ เขต 6 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดมหิงสาวาส อ.ไชยปราการ เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดแม่กำปอง และโรงเรียนวัดแม่กำปอง สาขาบ้านป๊อก และโรงเรียนวัดแม่กำปอง สาขาบ้านแม่ลาย อ.แม่ออน เชียงใหม่ เขต 1 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดแม่สะลาบ อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดศรีดอนชัย อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดศรีโพธาราม อ.สารภี เชียงใหม่ เขต 4 สพฐ. -
-
โรงเรียนวัดห้วยน้ำเย็น อ.แม่อาย เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนศึกษานารีอนุสรณ์ 1 บ้านแม่เมืองน้อย อ.แม่อาย เชียงใหม่ เขต 3 สพฐ. -
-
โรงเรียนสามัคคีวิทยา อ.พร้าว เชียงใหม่ เขต 2 สพฐ. -
-
โรงเรียนสายอักษร อ.ฝาง เชียงใหม่ เขต 3 สช. -
-

 
ผลการค้นหา 769 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.