ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน สถานภาพการประเมิน
สังกัด    
จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา
ลำดับการเรียง             
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา           
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถานศึกษา
อำเภอ
จังหวัด
เขตพื้นที่การศึกษา
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม อ.อ่าวลึก กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนประทีปศึกษา อ.เมือง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนโภคาพาณิชย์นุกูลมูลนิธิ อ.เมือง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนมุสลิมด้ารุลอุโลมวิทยา อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนมุสลิมวังทองวิทยา อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสังข์ทองวิทยา อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสันติวิทยา อ.อ่าวลึก กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลโชคชัยเหนือคลอง อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลรามเดชา อ.อ่าวลึก กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลลำทับ อ.ลำทับ กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลหนองทะเล อ.เมือง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอิศรานุสรณ์ อ.เมือง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอุทยานศึกษากระบี่ อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา อ.เหนือคลอง กระบี่ - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนตันติวัฒน์ อ.เมือง ชัยนาท - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนถาวรวิทยา อ.วัดสิงห์ ชัยนาท - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนวัฒนาชัยนาท อ.เมือง ชัยนาท - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลกิตติกร อ.หันคา ชัยนาท - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลเกียรติคุณ อ.สรรคบุรี ชัยนาท - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลณัฐชา อ.สรรพยา ชัยนาท - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอักษรประสิทธิ์ อ.มโนรมย์ ชัยนาท - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนกิตติวิทยา อ.เมือง ตราด - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนนคราศึกษา อ.คลองใหญ่ ตราด - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนมารดานุสรณ์ อ.เมือง ตราด - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสุนันทาวิทยา อ.เมือง ตราด - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว อ.เขาสมิง ตราด - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ อ.องครักษ์ นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี อ.บ้านนา นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดเกาะหวาย อ.ปากพลี นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนนายกวัฒนากร วัดพราหมณี อ.เมือง นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนนายกวัฒนากรบ้านนา อ.บ้านนา นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนผดุงอิสลาม อ.องครักษ์ นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา อ.บ้านนา นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ อ.องครักษ์ นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนอนุบาลคุณากร อ.เมือง นครนายก - สช. รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 144 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.