ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน กลุ่มสถาบัน
สถานภาพการประเมิน สังกัด
จังหวัด
ลำดับการเรียง  
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา            
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถาบันการศึกษา
จังหวัด
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
โรงเรียนจ่าอากาศ กระบี่ กระทรวงกลาโหม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กระบี่ กระทรวงกลาโหม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก กระบี่ กระทรวงกลาโหม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนดุริยางค์ทหารอากาศ กระบี่ กระทรวงกลาโหม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กระบี่ กระทรวงกลาโหม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ม.ในกำกับของรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกริก กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ม.ในกำกับของรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร ม.ในกำกับของรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธนบุรี กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก (ชื่อเดิม วิทยาลัยมิชชั่น) กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสงฆ์ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสงฆ์ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร สถาบันที่ไม่จำกัดรับนักศึกษา รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 311 รายการ หน้า :
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.