ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 

   
 
 
รอบการประเมิน กลุ่มสถาบัน
สถานภาพการประเมิน สังกัด
จังหวัด
ลำดับการเรียง  
 
 
สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา            
    (สามารถสืบค้นจากการคีย์บางส่วนของชื่อหรือชื่อเต็ม)            
 
ชื่อสถาบันการศึกษา
จังหวัด
สังกัด
สถานภาพ
ไฟล์บทสรุป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม ม.ในกำกับของรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยแสงธรรม นครปฐม สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง นครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 7 นครปฐม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -
-
มหาวิทยาลัยนครพนม นครพนม มหาวิทยาลัยรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครพนม นครพนม
-
-
-
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม นครพนม
-
-
-
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ม.ในกำกับของรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล นครราชสีมา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ นครราชสีมา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยนครราชสีมา นครราชสีมา สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา นครราชสีมา กระทรวงวัฒนธรรม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา กระทรวงสาธารณสุข รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 3 นครราชสีมา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -
-
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ม.ในกำกับของรัฐ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ นครศรีธรรมราช สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช กระทรวงวัฒนธรรม รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช กระทรวงสาธารณสุข รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยศรีโสภณ นครศรีธรรมราช สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -
-
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล -
-
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตศรีวิชัย นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา นครสวรรค์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์ นครสวรรค์ กระทรวงสาธารณสุข รับรองรายงานแล้ว  บทสรุปผู้บริหาร

 
ผลการค้นหา 311 รายการ หน้า :
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.