หน้าแรก
ประกาศงานวิจัย
ระเบียบสำนักงาน
โครงการวิจัย
  ฐานข้อมูลโครงการวิจัย
โครงการทุนอุดหนุนการวิจัย
  ขั้นตอนการขอรับทุน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  ฐานข้อมูลทุนอุดหนุนการวิจัย
การให้บริการข้อมูลด้านงานวิจัย
ฐานข้อมูลโครงการทุนอุดหนุนการวิจัย ค้นหาไฟล์   ค้นหาพิเศษ
  2555 ( 1 )   2554 ( 5 )   2552 ( 12 )
  2551 ( 5 )   2550 ( 8 )   2549 ( 9 )
  2548 ( 8 )   2547 ( 6 )   2546 ( 9 )
  2545 ( 14 )    
รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2555
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 1 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การวิจัยและพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทสถานศึกษาทางเลือกและสถานศึกษาที่มีหลักสูตรสถานศึกษาเฉพาะ นางสาวสุนิสา ชื่นเจริญสุขและคณะ
-
ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2554
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนารูปแบบการประเมินหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสายทิตย์ ยะฟู
-
ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
2 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพบัณฑิตสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเน้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม นางศิริดา บุรชาติ
-
กำลังดำเนินการวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยชุมชน นางเปรมจิต มอร์ซิง
-
กำลังดำเนินการวิจัย
4 รูปแบบการพัฒนาบุคลากรแบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมทักษะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาอาชีวศึกษา นายสุภัทร ชูประดิษฐ์
-
กำลังดำเนินการวิจัย
5 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้ นายก่อเกียรติ ณ นครพนม
-
กำลังดำเนินการวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2552
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 8 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนาระบบการประเมินผู้บริหารมืออาชีพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายพาที เกศธนากร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การพัฒนาระบบการประเมินและการควบคุมความเสี่ยงทางการศึกษาพหุระดับสำหรับโรงเรียน:การประเมินแบบเสริมพลังอำนาจ นายปรีชา จันทวี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพายในของวิทยาลัยพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก นางสาวพรรณี ไพศาลทักษิณ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอำนาจ จันทรขำ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพการเรียนการสอนสาขาพยาบาลศาสตร์:การประยุกต์ใช้แนวคิดการประเมินความต้องการจำเป็นและการประเมินพหุพื้นที่ นางสาวหฤทัย อาจปรุ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
6 การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น นายภาณุภัทร ลิ้มจำรูญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
7 การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระหว่างโรงเรียนที่ผ่านและไม่ผ่านการประเมินในรอบที่ 2: พหุกรณีศึกษา นางสาวอรจิรา ธรรมไชยางกูร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
8 การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีพัฒนาดีเลิศในมาตรฐานด้านการคิด:การศึกษาข้ามกรณี นายอกนิษฐ์ จันทร์สุขวงค์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2552
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 4 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย นางสาวพิมลพรรณ เพชรสมบัติ วิทยาลัยราชพฤกษ์ กรุงเทพมหานคร กำลังดำเนินการวิจัย
2 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของปัจจุัยที่ส่งผลต่อผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ดร.สิทธิกร อ้วนศิริ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษารอบ 1 และรอบ 2 ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลางและศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 1-9 พ.ต.ท.มีชัย สีเจริญ คณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 การประยุกต์ใช้ค่า Journal Impact Factors และ H-index ในการพัฒนางานประกันคุณภาพ การศึกษาด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติภพ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2551
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 3 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มของผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและแบบตรวจสอบรายการประเมินตนเองเพื่อเพิ่มมูลค่ากระบวนการจัดการศึกษา นายจตุภูมิ เขตจัตุรัส คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายเมษา นวลศรี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสำหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย พันเอกสุรัต แสงสว่าง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2551
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 2 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกระบวนการเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ดร.สมานจิต ภิรมย์ วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำแบบความสามารถพิเศษของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาในขั้นดีทุกมาตรฐาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุจิตรา พรมนุชาธิป บริษัทจิตโชติการประเมิน กำลังดำเนินการวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2550
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 6 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนารูปแบบการจัดอันดับและระดับคุณภาพหลักสูตร : การประยุกต์ใช้เทคนิคเอชแอลเอ็มและการวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม นางสาวทวิกา แกล้มกระโทก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับพัฒนาตนเองของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธเนศ คิดรุ่งเรือง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวณัฐฐินันท์ พราหมณ์สังข์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 การพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอนุชา กอนพ่วง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมสำหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ นางพิกุล เลียวสิริพงศ์ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จ.เชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
6 การพัฒนาแบบจำลองเพื่อรับรองผู้ประเมินภายนอกในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2550
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 2 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการนำผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง ไปปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร นายรณชัย บุญลือ สำนักงานเขตบางทุนเทียน สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 กลยุทธ์พัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพการศึกษาของอาจารย์วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ดร.ปัณณธร ชัชวรัตน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2549
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 7 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนาแบบประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพการศึกษาระบบบัลดริจ สำหรับสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรือเอกอภิธีร์ ทรงบัณฑิตย์ คณะศึกษาศาสตร์ มศว. ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการดำเนินงานพัฒนาและส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางจิรนันท์ อารีรอบ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การนำผลการประเมินภายนอกและข้อเสนอแนะไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 6 นางมะลิวัน ศรีโคตร มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา : การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว นางสาววารุณี ลัภนโชคดี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา วันเพ็ญ ผ่องกาย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
6 โครงการพัฒนาวัฒนธรรมการประเมินการเรียนการสอนของครู : การอบรมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยการสร้างเครือข่ายและการคิดสะท้อนอภิมาน วิษณุ ทรัพย์สมบัติ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
7 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน โดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ศิริ ถีอาสนา ม.ขอนแก่น ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2549
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 2 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การศึกษาเปรียบเทียบปรัชญา แนวคิดและกระบวนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฎกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่ม Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศไต้หวัน ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ดิลก ดิลกานนท์
-
ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2548
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 6 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนารูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประเมินเสริมพลัง น.ส.ชนม์ชกรณ์ วรอินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การพัฒนาแบบตรวจสอบรายการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจเพื่อพัฒนาทักษะการประเมินของครูและนักเรียน นายสมพงษ์ ปั้นหุ่น คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการนำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติของสถาบันการศึกษา สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นางนำพิชญ์ ธรรมหิเวศน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 การพัฒนาระบบการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาด้วยตนเองในระดับประถมศึกษา นายธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดการศึกษาโดยครอบครัว นางแขก มูลเดช คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
6 ปัจจัยที่เอื้อต่อคุณภาพของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามระบบการประเมินคุณภาพภายนอก นายณรงค์ฤทธิ์ อินทนาม คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2548
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 2 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การเปรียบเทียบระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาระหว่างประเทศไทย กับภูมิภาคอาเซียนและกลุ่มทวีปยุโรป รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินทักษะการบรรเลงดนตรีไทย : การศึกษาเฉพาะกรณีดนตรีกลุ่มวงปี่พาทย์ นายรณชัย บุญลือ โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา สังกัดการศึกษา กรุงเทพมหานคร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2547
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 5 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 ปัจจัยระดับครูและระดับผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของครูโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนประถมศึกษาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล น.ส.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 ปัจจัยบ่งชี้คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค เปลี่ยนชื่อเรื่องเป็น "ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของปัจจัยบ่งชี้คุณภาพของวิทยาลัยเทคนิค" นางจินตนา กาญจนวิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายนอกเพื่อพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.วราภรณ์ บุญเจียม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้โมเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ น.ส.สุพัตรา ทรัพย์เสถียร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 สมรรถภาพที่พึงประสงค์ของผู้ประเมินภายนอกในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.ปิยะมาศ หวังช่วยกลาง คณะศึกษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2547
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 1 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การศึกษาเพื่อประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฎ ดร.วิชัย ฉัตรทิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำลังดำเนินการวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2546
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 9 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การพัฒนาการรับรองผู้ประเมินภายนอกตามแนวคิดที่เน้นสมรรถภาพสำหรับการประเมินสถานศึกษา นายเกื้อ กระแสโสม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การพัฒนารูปแบบการเพิ่มคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ นางจารุวรรณ ประทุมศรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การพัฒนาระบบการส่งเสริมการประเมินสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.นงเยาว์ อุทุมพร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน และลักษณะทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา นายพงศ์ธวัช วิวังสู สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการลดหลั่นเชิงวิเคราะห์(เอ เอช พี) น.ส.มนัสวีร์ โนนหัวรอ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
6 การพัฒนารูปแบบการควบคุมคุณภาพการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยกองทัพบก ร.อ.หญิงวรรณรัตน์ ใจซื่อกุล บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
7 กรณีศึกษากระบวนการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของวชิราวุธวิทยาลัย น.ส.ศิริวรรณ โสดา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
8 การวิเคราะห์มโนทัศน์ และการปฏิบัติงานการประเมินผลภายในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.สุกัญญา แช่มช้อย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
9 การพัฒนาตัวชี้วัดการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปลี่ยนชื่อเป็น "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ" นายสุทธิธัช คนกาญจน์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒประสานมิตร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2545
ประเภท นิสิต/นักศึกษา จำนวน 8 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน น.ส.เก็จกนก เอื้อวงศ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 รูปแบบการจัดการการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันอุดมศึกษาไทย น.ส.ชุตินันท์ อิทธิรัตนา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพผู้ประเมินภายนอกสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
4 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รอ.พงศ์เทพ จิระโร คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมของคุณภาพการสอนในระดับอุดมศึกษา น.ส.รุ้งรังษี วิบูลชัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
6 การพัฒนาเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวรวิทย์ กองกระโทก คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
7 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฎศิลป กรมศิลปากร น.ส.สุพนิดา ชัยวิทย์ คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎรำไพพรรณี ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
8 การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย น.ส.อนัญญา ทิมเกตุ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

รายงานการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สมศ.
ประจำปีงบประมาณ 2545
ประเภท นักวิจัย/นักวิชาการ จำนวน 6 โครงการ
ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อผู้วิจัย หน่วยงาน สถานภาพโครงการ
1 การสังเคราะห์รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป และวิทยาลัยช่างศิลป สังกัดกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม นาวาอากาศเอกอาวุธ เงินชูกลิ่น สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ ดิลก ดิลกานนท์
-
ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
2 การวิจัยรูปแบบการเสริมสร้างประสิทธิผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ดร.ชาคริต ชมชื่น กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
3 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สาขาดนตรีสากล ของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ผศ.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
4 การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมคุณภาพการบริหารงานวิชาการในระดับอุดมศึกษา น.ส.เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีสรรพสิทธิ์ประสงค์ อุบลราชธานี ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
5 การพัฒนาแบบจำลองหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการประเมินคุณภาพการศึกษา ผศ.วิรัตน์ ธรรมาภรณ์ คณะศึกษาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย
6 แนวคิดและกระบวนการประกันคุณภาพด้านการศึกษาและการสาธารณสุข นพ.อำพล จินดาวัฒนะ สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ ดำเนินการวิจัยแล้วเสร็จ
.pdf สรุปผลงานวิจัย

 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.