ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ที่อยู่ ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า เลขที่ 128 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2216-3955
โทรสาร 0-2216-5044-6
อีเมล์ info@onesqa.or.th

หมายเลขโทรศัพท์สำนักงาน
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อ 151 - 158
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ต่อ 127, 166 - 168
ภารกิจประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ต่อ 161 - 165
ภารกิจพัฒนาระบบประเมิน  ต่อ 137,186 - 187
ภารกิจส่งเสริมและพัฒนาสัมพันธ์ ต่อ 182, 184   - 185
ภารกิจพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ ต่อ 223
ภารกิจวิจัยและจัดการความรู้ ต่อ 229
ภารกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อ 171 - 173, 176
ภารกิจอำนวยการ    
  - งานบริหารทั่วไป ต่อ 112
  - งานนิติการ   ต่อ 117 - 119
  - งานทรัพยากรมนุษย์ ต่อ 121 - 122
  - งานการเงินและบัญชี ต่อ 131 - 136
เลขานุการผู้อำนวยการ

ต่อ 190 - 191
     
 ** เบอร์โทรศัพท์ภายใน เพื่อติดต่อและประสานเจ้าหน้าที่ สมศ. 
คลิกที่นี่ **
   
     


 
ติดต่อ
ชื่อ  
อีเมลล์
หัวข้อ
รายละเอียด
รหัสยืนยัน   
   
   
 
 

 

  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.