ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ดาวน์โหลด     ค้นหาพิเศษ
สมศ. ( 22 ) การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ( 8 ) การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20 )
ขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 31 ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 5 ) ด้านการอาชีวศึกษา ( 14 )
ระดับอุดมศึกษา ( 15 ) แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ( 13 ) สำหรับผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 9 )
คะแนน O-NET/B-NET/N-NET ( 25 ) แบบฟอร์มสมัครงาน ( 2 ) สมาชิกเครือข่าย ( 1 )
 
จำนวนข้อมูล 166 รายการ หน้า :
 
ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 3/2557
 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557)
  วันที่ 27 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.14 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2077 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.14 Mb
ตารางการปฏิบัติงานของ สมศ.ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2557
 
  วันที่ 3 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.20 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3519 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.20 Mb
แบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 2/2557
 
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .docx /  ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3787 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
แบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 1/2557
 
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .docx /  ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1488 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
 
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.51 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3019 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.51 Mb
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 
(ปรับปรุง 6 กุมภาพันธ์ 2557)
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.68 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 910 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.68 Mb
แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 
(ปรับปรุง 6 กุมภาพันธ์ 2557)
  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.49 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 611 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.49 Mb
ตารางการปฏิบัติงานของ สมศ.ตั้งแต่วันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557
 
  วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.13 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3569 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.13 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
 
  วันที่ 28 มกราคม 2557 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3273 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Template ช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม (ภาคสนาม) (MS.Excel) และแบบฟอร์มรายงาน (MS.Word) (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 
  วันที่ 3 มกราคม 2557 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 1.69 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 14216 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.69 Mb
แบบรวบรวมข้อมูลภาคสนามการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
  วันที่ 27 ธันวาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.69 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5210 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.69 Mb
ตารางการปฏิบัติงานของ สมศ.ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2557
 
  วันที่ 27 ธันวาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5246 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ตารางปฏิทินกิจกรรม ประจำไตรมาสที่ 2/2557 (มกราคม - มีนาคม 2557)
 
  วันที่ 26 ธันวาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.27 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3265 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.27 Mb
รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสามการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 
  วันที่ 17 ธันวาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.41 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3415 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.41 Mb
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกด้านการอาชีวศึกษา ประจำปี 2557
 
  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .docx /  ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 990 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา (ระดับสถาบัน) ประจำปี 2557
 
  วันที่ 13 ธันวาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .docx /  ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 355 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
 
จำนวนข้อมูล 166 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.