ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ดาวน์โหลด     ค้นหาพิเศษ
สมศ. ( 27 ) การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ( 8 ) การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20 )
ขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 31 ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 5 ) ด้านการอาชีวศึกษา ( 14 )
ระดับอุดมศึกษา ( 15 ) แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ( 13 ) สำหรับผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 9 )
คะแนน O-NET/B-NET/N-NET ( 29 ) แบบฟอร์มสมัครงาน ( 2 ) สมาชิกเครือข่าย ( 1 )
 
จำนวนข้อมูล 175 รายการ หน้า :
 
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557
 
  วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.11 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2968 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.11 Mb
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
 
  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.13 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5207 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.13 Mb
ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 4/2557 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
 
  วันที่ 18 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.16 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5993 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.16 Mb
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557
 
  วันที่ 4 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.11 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3469 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.11 Mb
Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม โรงเรียนพระปริยัติธรรม
 
(ปรับปรุง 26 พฤษภาคม 2557)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.38 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1664 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.38 Mb
แบบฟอร์มรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 
(ปรับปรุง 21 พฤษภาคม 2557)
  วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.49 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1755 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.49 Mb
Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม (ภาคสนาม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
 
ปรับปรุง 20 พฤษภาคม 2557
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.56 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4192 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.56 Mb
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Template ช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม (ภาคสนาม) (MS.Excel) และแบบฟอร์มรายงาน (MS.Word) (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 
ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2557
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 1.74 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5178 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.74 Mb
แบบฟอร์มรายงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2556)
 
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.88 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5767 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.88 Mb
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (มัธยมศึกษา)
 
  วันที่ 30 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.85 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1731 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.85 Mb
ตารางการปฏิบัติงานของ สมศ.ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2557
 
  วันที่ 29 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.12 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3841 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.12 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4(ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
 
  วันที่ 29 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.24 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7906 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.24 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
 
  วันที่ 29 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 1.14 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 9135 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.14 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2(ป.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2556
 
  วันที่ 29 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 1.51 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 10968 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.51 Mb
คะแนน B-NET ปีการศึกษา 2556 สำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
 
  วันที่ 24 เมษายน 2557 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1718 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 3/2557
 
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 2557)
  วันที่ 27 มีนาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.14 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4441 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.14 Mb
 
จำนวนข้อมูล 175 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.