ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ดาวน์โหลด     ค้นหาพิเศษ
สมศ. ( 22 ) การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ( 8 ) การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20 )
ขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 31 ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 5 ) ด้านการอาชีวศึกษา ( 14 )
ระดับอุดมศึกษา ( 15 ) แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ( 13 ) สำหรับผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 9 )
คะแนน O-NET/B-NET/N-NET ( 25 ) แบบฟอร์มสมัครงาน ( 2 ) สมาชิกเครือข่าย ( 1 )
 
จำนวนข้อมูล 25 รายการ หน้า :
 
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555 (โรงเรียนเฉพาะความพิการ)
 
  วันที่ 28 มกราคม 2557 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3269 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
คะแนนผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปี พ.ศ.2554
 
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 1.22 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5435 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.22 Mb
คะแนนผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปี พ.ศ.2555
 
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 1.28 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4361 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.28 Mb
คะแนนผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ.2555
 
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 1.26 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5183 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.26 Mb
คะแนนผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปี พ.ศ.2555
 
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 1.13 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 7379 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.13 Mb
คะแนนผลการทดสอบ N-NET ของสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปี พ.ศ.2554
 
  วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 1.21 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3504 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.21 Mb
คะแนนผลการทดสอบ B-NET ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555
 
  วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2321 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4(ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
 
  วันที่ 28 มีนาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 1.03 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 14638 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.03 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3(ม.3) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
 
  วันที่ 28 มีนาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 2.96 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 23760 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 2.96 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2(ป.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2555
 
  วันที่ 28 มีนาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 7.61 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 42215 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 7.61 Mb
ผลการสอบ O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554 (โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ)
 
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 12724 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ผลการสอบ O-NET จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553 (โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ)
 
  วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3790 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 3 (ม.3) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554
 
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.72 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 59912 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.72 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554
 
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.24 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 22884 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.24 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 2 (ป.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2554
 
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 1.74 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 88277 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.74 Mb
คะแนนผลการทดสอบ O-NET ช่วงชั้นที่ 4 (ม.6) จำนวน 8 กลุ่มสาระวิชาของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2553
 
  วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.24 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 26333 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.24 Mb
 
จำนวนข้อมูล 25 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.