ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ดาวน์โหลด     ค้นหาพิเศษ
สมศ. ( 27 ) การประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ( 8 ) การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 20 )
ขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 31 ) การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 5 ) ด้านการอาชีวศึกษา ( 14 )
ระดับอุดมศึกษา ( 15 ) แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมิน ( 13 ) สำหรับผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 9 )
คะแนน O-NET/B-NET/N-NET ( 29 ) แบบฟอร์มสมัครงาน ( 2 ) สมาชิกเครือข่าย ( 1 )
 
จำนวนข้อมูล 20 รายการ หน้า :
 
Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม (ภาคสนาม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
 
ปรับปรุง 20 พฤษภาคม 2557
  วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 0.56 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4321 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.56 Mb
โปรแกรมเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง Template ช่วยประมวลผลการประเมินรอบสาม (ภาคสนาม) (MS.Excel) และแบบฟอร์มรายงาน (MS.Word) (ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
 
ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2557
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 1.74 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5242 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.74 Mb
แบบฟอร์มรายงานประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 15 พฤษภาคม 2556)
 
  วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.88 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5977 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.88 Mb
แบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 2/2557
 
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .docx /  ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 8681 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
แบบรายงานข้อมูลเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 1/2557
 
  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .docx /  ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4036 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
แบบประเมินอภิมานรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2557
 
  วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.51 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 6281 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.51 Mb
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา) (ฉบับแก้ไข 19 พฤศจิกายน 2556)
 
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.65 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 26522 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.65 Mb
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี)(ฉบับแก้ไข 19 พฤศจิกายน 2556)
 
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.62 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 17418 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.62 Mb
เอกสารประกอบการประเมินศูนย์พัฒนาเด็ก
 
  วันที่ 9 สิงหาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.32 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 22553 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.32 Mb
แบบบันทึกข้อมูลภาคสนามสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี และ 2-5 ปี)
 
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 / ประเภทไฟล์ .doc /  ขนาดไฟล์ 0.91 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 12423 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.91 Mb
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับการศึกษาปฐมวัย (แรกเกิด-2ปี) ฉบับสถานศึกษา
 
  วันที่ 13 มิถุนายน 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 1.84 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 15376 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.84 Mb
คู่มือประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาปฐมวัย (2-5ปี) ฉบับสถานศึกษา(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ย.54)
 
  วันที่ 13 มิถุนายน 2556 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 1.70 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 34322 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.70 Mb
Template โปรแกรมช่วยประมวลผลการประเมินรอบสามระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปรับปรุง 20 มิ.ย.55)
 
  วันที่ 21 มิถุนายน 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 0.16 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 37916 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.16 Mb
คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับสถานศึกษา
 
(แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2554)
  วันที่ 19 มีนาคม 2555 / ประเภทไฟล์ .zip /  ขนาดไฟล์ 1.73 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 126584 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.73 Mb
แบบสำรวจข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็ก สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. รอบสาม
 
  วันที่ 4 ตุลาคม 2554 / ประเภทไฟล์ .xls /  ขนาดไฟล์ 2.41 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 13922 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 2.41 Mb
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2554
 
  วันที่ 22 สิงหาคม 2554 / ประเภทไฟล์ .pdf /  ขนาดไฟล์ 0.13 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 15300 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.13 Mb
 
จำนวนข้อมูล 20 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.