ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ถาม-ตอบ     ค้นหาพิเศษ
  ระดับอุดมศึกษา ( 17 )   หน่วยประเมิน/ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 7 )
  เกี่ยวกับ สมศ. ( 36 )  
 
จำนวนข้อมูล 60 รายการ หน้า :
 

ใครได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพภายนอก ?
ประชาชนทุกคน ตั้งแต่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหน่วยงานของรัฐ และเอกชน จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีกระบวนการที่จะรักษาคุณภาพไว้ และปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้าง "คน" ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ
ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนช่วยประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างไร ?
ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ถูกต้อง จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน องค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับคณะผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาได้อีกด้วย
หากรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจกับการถูกประเมินภายนอก ควรทำอย่างไร ?
เจ้าหน้าที่ของ สมศ.ทุกคนยินดีให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษาจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ. ส่งมา เป็นผู้เชื่อถือได้ ?
สมศ. ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัครเข้าเป็นผู้ประเมินภายนอก ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เน้นการคัดเลือกผู้ที่มีจรรยาบรรณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วจึงออกใบรับรองให้เป็นผู้ประเมินภายนอกได้ นอกจากนี้ สมศ. ยังมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกทุกคนเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้อย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ต้องเตรียมตัวอย่างไรในการต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ?
บุคลากรของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาใด ๆ ไม่ต้องต้อนรับหรือดูแลคณะผู้ประเมินเป็นพิเศษ ทุกคนทำงานไปตามปกติ ผลจากการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จะรายงานให้ทราบด้วยวาจาก่อน กรณีสถานศึกษามีข้อทักท้วง ขอให้นำ หลักฐานข้อมูลมายืนยันด้วย เพื่อประกอบการจัดทำรายงานของคณะผู้ประเมินภายหลังการตรวจเยี่ยม
สมศ. ติดตามการรักษาคุณภาพและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอกได้อย่างไร ?
ในกระบวนการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของ สมศ. จะมีขั้นตอน วิธีการประเมินคุณภาพงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานประเมินภายนอก ผู้ประเมินภายนอก ตลอดจนสำนักงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ของ สมศ. เองด้วย
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมานานแล้ว จะได้รับการประเมินภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับสถานศึกษาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่หรือไม่ ?
การประเมินภายนอกระดับพื้นฐานในรอบ 5 ปีแรกนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและให้ข้อมูลเพื่อช่วยสท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงจุดเป้าหมาย ไม่มีการตัดสิน จัดลำดับ หรือให้คุณ ให้โทษใด ๆ สถานศึกษาจะได้รับการประเมินด้วยวิธีการเดียวกันและภายใต้มาตรฐานและเกณฑ์ชนิดเดียวกันทุกแห่ง
สถานศึกษามีสิทธิเลือกคณะผู้ประเมินภายนอกเองหรือไม่ ?
สมศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกและสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อความ เหมาะสมในด้านแผนการปฏิบัติงาน พื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวนคณะผู้ประเมินต่อสถานศึกษา ความสะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย
หน่วยงานประเมินภายนอกมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง ?
1. ทำสัญญากับ สมศ. เพื่อทำการประเมินภายนอก 2. จัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามหลักเกณฑ์ สมศ. 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การทำการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะผู้ประเมิน
ผู้ประสงค์จะจัดตั้งหน่วยงานประเมินภายนอก ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ 2. มีบุคคลที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.ให้เป็นผู้ประเมินภายนอก ตามที่กำหนด
ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับใบรับรองจาก สมศ. แล้วสามารถเป็นผู้ประเมินได้กี่ปี ?
สมศ. ให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกคราวละ 3 ปี และจะพ้นจากการเป็นผู้ประเมินภายนอก เมื่อตาย หรือถูกเพิกถอนใบรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด
ผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา มีจำนวนกี่คน ?
ในการประเมินภายนอกแต่ละครั้ง จำนวนผู้ประเมินภายนอกขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษาตามที่ สมศ. กำหนด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 3-5 คน ขนาดกลาง 4-6 คน ขนาดใหญ่ 5-8 คน
ผู้ประเมินมีอายุเกิน 60 ปีได้หรือไม่ ?

ได้และมีคุณสมบัติครบตามที่ สมศ. กำหนด

ผู้ประเมินต้องเรียนจบสาขาการศึกษาหรือไม่ ?
ไม่จำเป็น แต่ผู้ประเมินต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตร การสอน การบริหารสถานศึกษา และในคณะผู้ประเมิน 1 คณะ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จบสาขาการศึกษาทุกคน
คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
ผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐาน มีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้ - อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยรับโทษจำคุก ไม่เคยรับโทษทางวินัย - มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาในระดับที่ประเมิน - มีความรู้และทักษะด้านการประเมิน - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร - มีบุคลิกภาพ มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา การทำงานเป็นทีม เป็นกัลยาณมิตร - มีจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก - สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจาก สมศ.
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินภายนอก ซึ่งมีจำนวน 3-5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาได้ไม่สอดคล้องกัน จะทำอย่างไร ?
ให้คณะผู้ประเมินภายนอกเก็บข้อมูลหรือตรวจสอบซ้ำ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน ซึ่งควรจะตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จในระหว่างการตรวจเยี่ยม
มาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหารที่จะมีการประเมินในรอบแรกในระดับพื้นฐานมีอะไรบ้าง ?
ผู้บริหารที่ดีสามารถบริหารงานให้เกิดปัจจัยหรือกระบวนการตามที่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นในรอบแรกการประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร มี 5 เรื่อง 1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 2. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานเกี่ยวกับครูที่จะมีการประเมินในรอบแรกในระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียน ที่จะมีการประเมินในรอบแรกในระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 6. ผู้เรียนมีสุขพิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเมื่อเดือนมกราคม 2543 ให้มีมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบแรก 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย แต่ต่อมาได้แบ่งกลุ่มใหม่เพื่อให้เข้าใจง่าย แต่ยังคงสาระและจำนวนมาตรฐานเหมือนเดิมทุกประการ โดยแบ่งกลุ่มเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียน มาตร-ฐานเกี่ยวกับครูและมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร
จำนวนอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติ หรือนานาชาติ นับซ้ำได้หรือไม่
ไม่ได้ (ดูเอกสารประกอบ)
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ได้แก่อะไรบ้าง
วารสารระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูลวารสารที่เป็นที่ยอมรับระดับนานาชาติ เช่น ฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ฐานข้อมูล Ei Compendex ฐานข้อมูล INSPEC ฐานข้อมูล ScienceDirect ฐานข้อมูล PUBMED ฐานข้อมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานข้อมูล ERIC (Education Database) หรือฐานข้อมูล PUBSCIENCE เป็นต้น วารสารระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ วารสารที่คณะบรรณาธิการ ต้องเป็นชาวต่างประเทศ อย่างน้อย 1 คน และวารสารต้องมีบทความวิจัยจากต่างประเทศลงตีพิมพ์ด้วย
ฐานข้อมูลระดับชาติได้แก่อะไรบ้าง
วารสารระดับชาติ ได้แก่ วารสารที่ตีพิมพ์บทความจากนักวิชาการกลุ่มต่างๆ จากสถาบันต่างๆ และคณะบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวารสารและบรรณาธิการจะต้องมาจากสถาบันอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
อาชีพอิสระ หมายถึงอะไร ขอบเขตแค่ไหน
อาชีพอิสระ หมายถึง อาชีพสุจริตที่บัณฑิตทำและสามารถก่อให้เกิดรายได้เพื่อเลี้ยงชีพได้
นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตนอกเวลาราชการ และนิสิตนานาชาติด้วยหรือไม่
นิสิตภาคพิเศษ หมายถึง นิสิตภาคนอกเวลาราชการทุกหลักสูตรที่เปิดสอนนอกเวลาราชการ สำหรับนิสิตนานาชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลักสูตรที่ลงทะเบียนเรียน หากหลักสูตรนานาชาตินั้นเปิดสอนภาคนอกเวลา ก็ถือเป็นนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นนิสิตภาคพิเศษ แต่หากหลักสูตรนั้น เปิดสอนในเวลาราชการก็ไม่ถือว่านิสิตที่ลงทะเบียนเรียนนั้น เป็นนิสิตภาคพิเศษ
ข้อมูลที่มีอยู่และใช้รายงาน กพร.เป็นรอบปีงบประมาณ จะใช้ตอบในบางตัวชี้วัดที่ สมศ.กำหนดเป็นปีงบประมาณได้หรือไม่
หากเป็นตัวบ่งชี้เดียวกันก็สามารถใช้ได้
เป้าหมายปีการศึกษา 2548 หมายถึงอะไร ไม่เข้าใจว่า มีข้อมูลปี 2548 แล้วทำไมถึงตั้งเป้าหมายของปี 2548 อีก หรือต้องการจะตรวจสอบว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด ใช่หรือไม่
การให้กรอกข้อมูลค่าเป้าหมายในปีการศึกษา 2548 เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาว่าการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นเกณฑ์ 1 ใน 3 ข้อในการให้คะแนนแต่ละตัวบ่งชี้ หากมหาวิทยาลัยดำเนินการได้เท่ากับหรือมากกว่าค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะได้ 1 คะแนนสำหรับตัวบ่งชี้นั้นๆ ทั้งนี้ค่าเป้าหมายที่ว่านั้น ต้องเป็นไปค่าเดียวกันกับค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนการปฏิบัติราชการประจำปี หรือแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน หากเป็นกรณีตัวบ่งชี้ที่ไม่มีอยู่ในแผนฯ สถาบันสามารถกำหนดค่าเป้าหมายนั้นขึ้นมาใหม่ได้ โดยกำหนดให้มีความสมเหตุสมผล
ปีการศึกษา เริ่มนับจากเดือนไหน ถึงเดือนไหน
เริ่มตั้งแต่วันเปิดการศึกษาถึงวันปิดภาคการศึกษา ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัย ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย
ตัวบ่งชี้ 4.1 จำนวนนักศึกษาที่รายงานเฉพาะนักศึกษาปริญญาตรี หรือนักศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก
นักศึกษาปริญญาตรีเท่านั้น
ตัวบ่งชี้ 6.6 คำว่าคณาจารย์ หมายถึง อาจารย์จำนวนเท่าใดในคณะ/มหาวิทยาลัยจึงสามารถอ้างได้ว่าเข้าเกณฑ์
ข้อนี้ผู้ประเมินจะใช้วิธีการเชิงคุณภาพในการหาคำตอบ เช่นการสังเกตการจัดการ เรียนการสอน การสัมภาษณ์ ทั้งคณาจารย์และนักศึกษา การดูแผนการสอน เป็นต้น แล้วจึงจะใช้ดุลยพินิจเพื่อตอบคำถามการประเมิน ทั้งนี้ ผู้ประเมินจะใช้หลักการของการสุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้ความเป็นตัวแทนของประชากร ประกอบกันไปในแต่ละวิธีการเก็บข้อมูล

 
จำนวนข้อมูล 60 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.