ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ถาม-ตอบ     ค้นหาพิเศษ
  ระดับอุดมศึกษา ( 17 )   หน่วยประเมิน/ผู้ประเมินระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 7 )
  เกี่ยวกับ สมศ. ( 36 )  
 
จำนวนข้อมูล 36 รายการ หน้า :
 

ใครได้รับประโยชน์จากการประเมินคุณภาพภายนอก ?
ประชาชนทุกคน ตั้งแต่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ครู อาจารย์ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหน่วยงานของรัฐ และเอกชน จะได้รับผลประโยชน์จากการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มีกระบวนการที่จะรักษาคุณภาพไว้ และปรับปรุงให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการสร้าง "คน" ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติ
ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนช่วยประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้อย่างไร ?
ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาที่ถูกต้อง จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการโรงเรียน องค์กรต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งเข้ามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ รวมทั้งยังเป็นแหล่งข้อมูลให้กับคณะผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษาได้อีกด้วย
หากรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจกับการถูกประเมินภายนอก ควรทำอย่างไร ?
เจ้าหน้าที่ของ สมศ.ทุกคนยินดีให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษาจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ผู้ประเมินภายนอกที่ สมศ. ส่งมา เป็นผู้เชื่อถือได้ ?
สมศ. ได้กำหนดกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัครเข้าเป็นผู้ประเมินภายนอก ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ ฝึกทักษะกระบวนการประเมินคุณภาพสถานศึกษา เน้นการคัดเลือกผู้ที่มีจรรยาบรรณ และมีคุณสมบัติเหมาะสม แล้วจึงออกใบรับรองให้เป็นผู้ประเมินภายนอกได้ นอกจากนี้ สมศ. ยังมีกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกทุกคนเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานไว้อย่างสม่ำเสมอ
โรงเรียน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา ต้องเตรียมตัวอย่างไรในการต้อนรับคณะผู้ประเมินภายนอกของ สมศ. ?
บุคลากรของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาใด ๆ ไม่ต้องต้อนรับหรือดูแลคณะผู้ประเมินเป็นพิเศษ ทุกคนทำงานไปตามปกติ ผลจากการประเมินในระหว่างการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา จะรายงานให้ทราบด้วยวาจาก่อน กรณีสถานศึกษามีข้อทักท้วง ขอให้นำ หลักฐานข้อมูลมายืนยันด้วย เพื่อประกอบการจัดทำรายงานของคณะผู้ประเมินภายหลังการตรวจเยี่ยม
สมศ. ติดตามการรักษาคุณภาพและจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอกได้อย่างไร ?
ในกระบวนการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของ สมศ. จะมีขั้นตอน วิธีการประเมินคุณภาพงานของทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานประเมินภายนอก ผู้ประเมินภายนอก ตลอดจนสำนักงานและคณะกรรมการต่าง ๆ ของ สมศ. เองด้วย
สถานศึกษาที่มีชื่อเสียงมานานแล้ว จะได้รับการประเมินภายใต้มาตรฐานเดียวกันกับสถานศึกษาที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่หรือไม่ ?
การประเมินภายนอกระดับพื้นฐานในรอบ 5 ปีแรกนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบเพื่อยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและให้ข้อมูลเพื่อช่วยสท้อนให้เห็นจุดเด่น จุดด้อยของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้ตรงจุดเป้าหมาย ไม่มีการตัดสิน จัดลำดับ หรือให้คุณ ให้โทษใด ๆ สถานศึกษาจะได้รับการประเมินด้วยวิธีการเดียวกันและภายใต้มาตรฐานและเกณฑ์ชนิดเดียวกันทุกแห่ง
สถานศึกษามีสิทธิเลือกคณะผู้ประเมินภายนอกเองหรือไม่ ?
สมศ. จะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ประเมินภายนอกและสถานศึกษาต่าง ๆ เพื่อความ เหมาะสมในด้านแผนการปฏิบัติงาน พื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวนคณะผู้ประเมินต่อสถานศึกษา ความสะดวกรวดเร็วและประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย
หน่วยงานประเมินภายนอกมีอำนาจหน้าที่อะไรบ้าง ?
1. ทำสัญญากับ สมศ. เพื่อทำการประเมินภายนอก 2. จัดคณะผู้ประเมินภายนอกตามหลักเกณฑ์ สมศ. 3. กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ การทำการประเมินคุณภาพภายนอกของคณะผู้ประเมิน
ผู้ประสงค์จะจัดตั้งหน่วยงานประเมินภายนอก ต้องทำอย่างไรบ้าง ?
1. จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ 2. มีบุคคลที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.ให้เป็นผู้ประเมินภายนอก ตามที่กำหนด
ผู้ประเมินภายนอกที่ได้รับใบรับรองจาก สมศ. แล้วสามารถเป็นผู้ประเมินได้กี่ปี ?
สมศ. ให้การรับรองเป็นผู้ประเมินภายนอกคราวละ 3 ปี และจะพ้นจากการเป็นผู้ประเมินภายนอก เมื่อตาย หรือถูกเพิกถอนใบรับรองตามหลักเกณฑ์ที่ สมศ. กำหนด
ผู้ประเมินภายนอกสถานศึกษา มีจำนวนกี่คน ?
ในการประเมินภายนอกแต่ละครั้ง จำนวนผู้ประเมินภายนอกขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษาตามที่ สมศ. กำหนด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก จำนวน 3-5 คน ขนาดกลาง 4-6 คน ขนาดใหญ่ 5-8 คน
ผู้ประเมินมีอายุเกิน 60 ปีได้หรือไม่ ?

ได้และมีคุณสมบัติครบตามที่ สมศ. กำหนด

ผู้ประเมินต้องเรียนจบสาขาการศึกษาหรือไม่ ?
ไม่จำเป็น แต่ผู้ประเมินต้องมีความรู้เรื่องหลักสูตร การสอน การบริหารสถานศึกษา และในคณะผู้ประเมิน 1 คณะ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้จบสาขาการศึกษาทุกคน
คุณสมบัติของผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
ผู้ประเมินภายนอกระดับพื้นฐาน มีคุณสมบัติที่สำคัญ ดังนี้ - อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี - วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับ - ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ไม่เคยรับโทษจำคุก ไม่เคยรับโทษทางวินัย - มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาในระดับที่ประเมิน - มีความรู้และทักษะด้านการประเมิน - มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการสื่อสาร - มีบุคลิกภาพ มีเจตคติที่ดีต่อสถานศึกษา การทำงานเป็นทีม เป็นกัลยาณมิตร - มีจรรยาบรรณของผู้ประเมินภายนอก - สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมและได้รับการรับรองจาก สมศ.
ในกรณีที่คณะผู้ประเมินภายนอก ซึ่งมีจำนวน 3-5 คน เก็บรวบรวมข้อมูลของสถานศึกษาได้ไม่สอดคล้องกัน จะทำอย่างไร ?
ให้คณะผู้ประเมินภายนอกเก็บข้อมูลหรือตรวจสอบซ้ำ และปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกัน ซึ่งควรจะตรวจสอบข้อมูลให้แล้วเสร็จในระหว่างการตรวจเยี่ยม
มาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหารที่จะมีการประเมินในรอบแรกในระดับพื้นฐานมีอะไรบ้าง ?
ผู้บริหารที่ดีสามารถบริหารงานให้เกิดปัจจัยหรือกระบวนการตามที่พึงประสงค์ได้ ดังนั้นในรอบแรกการประเมินมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร มี 5 เรื่อง 1. สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายการศึกษา 2. สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา 3. สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ผู้บริหารมีภาวะผู้นำ และมีความสามารถในการบริหารจัดการ 5. สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
มาตรฐานเกี่ยวกับครูที่จะมีการประเมินในรอบแรกในระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
1. ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถ ตรงกับงานที่รับผิดชอบ และมีครูเพียงพอ
มาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียน ที่จะมีการประเมินในรอบแรกในระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
1. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์ 3. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร 4. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน 6. ผู้เรียนมีสุขพิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี 7. ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา
มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับพื้นฐาน มีอะไรบ้าง ?
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติในหลักการเมื่อเดือนมกราคม 2543 ให้มีมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในรอบแรก 14 มาตรฐาน 53 ตัวบ่งชี้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ และมาตรฐานด้านปัจจัย แต่ต่อมาได้แบ่งกลุ่มใหม่เพื่อให้เข้าใจง่าย แต่ยังคงสาระและจำนวนมาตรฐานเหมือนเดิมทุกประการ โดยแบ่งกลุ่มเป็นมาตรฐานเกี่ยวกับผู้เรียน มาตร-ฐานเกี่ยวกับครูและมาตรฐานเกี่ยวกับผู้บริหาร
มาตรฐานการศึกษา คืออะไร ?
มาตรฐานการศึกษาคือข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ และเป็นเป้าหมายที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสำหรับการส่งเสริม กำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกแตกต่างกันอย่างไร ?
การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการบริหารที่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งการวางแผน กำหนดเป้าหมาย และวิธีการ ลงมือทำตามแผนประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาคุณภาพและจัดทำรายงานการประเมินตนเองเป็นประจำทุกปี ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินที่มีความต่อเนื่องกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นการยืนยันผลของการประเมินภายในว่าการจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด การประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเชื่อมโยงกันด้วยมาตรฐานการศึกษาเป็นหลัก
สถานศึกษาทุกระดับ ตั้งแต่อนุบาลจนถึงมหาวิทยาลัยใช้วิธีการประเมินภายนอกเหมือนกัน หรือไม่ ?
หลักการสำคัญและวัตถุประสงค์ของการประเมินภายนอกไม่แตกต่างกัน ส่วนวิธีการประเมินมาตรฐานและเกณฑ์ที่ใช้จะมีลักษณะแตกต่างกันตามความมุ่งหมาย หลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ปัจจุบันได้จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาและ ปวช. และการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับต่ำกว่าปริญญาจนถึงบัณฑิตศึกษา
โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน จะได้รับการ ประเมินด้วยวิธีการต่างกันอย่างไร ?
สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินด้วยวิธีการเดียวกันทุกอย่างในแต่ละระดับการศึกษา รวมทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เหมือนกันทุกแห่ง
สถานศึกษาที่ถูกประเมิน จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไร ?
ไม่ต้องจ่ายเงินหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ รัฐจะเป็นผู้ จัดสรรงบประมาณแผ่นดินประจำปี สนับสนุนการประเมินคุณภาพภายนอก ตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
โรงเรียนนานาชาติ จะถูกประเมินด้วยหรือไม่ ?
สถานศึกษาทุกแห่งต้องถูกประเมินทั้งหมด กรณี สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินจากสถาบันนานาชาติแล้ว อาจยื่นเรื่องขอเทียบ ซึ่ง สมศ. จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
สถานศึกษาใดบ้างที่จะถูกประเมิน ?
สถานศึกษาทุกระดับ ทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมินภายนอก ในระยะแรกจะมีการประเมินระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาและ ปวช. เฉพาะที่จัดการศึกษาในระบบ และระดับอุดมศึกษา
ผู้ประเมินภายนอก หมายถึงใคร ?
ผู้ประเมินภายนอก คือบุคคลหรือหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและได้รับการรับรองจาก สมศ. ให้ทำการประเมินคุณภาพภายนอก
วัตถุประสงค์ของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาคืออะไร ?
1. เพื่อตรวจสอบ ยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของสถานศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ สมศ. กำหนด และสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพภายใน 2. เพื่อให้ได้ข้อมูลซึ่งช่วยสะท้อนให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของสถานศึกษา เงื่อนไขของความสำเร็จ และสาเหตุของปัญหา 3. เพื่อช่วยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4. เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 5. เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตร-ฐานการศึกษาของสถานศึกษาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
หลักการสำคัญของการประเมินคุณภาพภายนอก คืออะไร ?
1. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน การจัดผิด หรือการให้คุณให้โทษ 2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ 3. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทางปฏิบัติที่สถานศึกษาสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะ และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผู้เรียน 4. มุ่งส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตร มากกว่าการกำกับและควบคุม 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่าย

 
จำนวนข้อมูล 36 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.