ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
ดูทั้งหมด  

   ประกาศเรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.03 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 985 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ระยะสอง
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.03 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 803 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  ยกเลิกกลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการจัดจ้างประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 4
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.03 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1796 ครั้ง
   ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอก  ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 4
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .zip | ขนาดไฟล์ 23.31 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 10059 ครั้ง
   ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอก  ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 5
ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .zip | ขนาดไฟล์ 1.04 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 5660 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ท่านสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ คลิกที่นี่    อนึ่ง ในการกรอกข้อมูลใบสมัครท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก
กรณีที่มีปัญหาการกรอกข้อมูลใบสมัคร กรุณาส่งเมลแจ้งข้อขัดข้องมายัง info@onesqa.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.07 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 38703 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557
ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.03 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1084 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)
             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่แล้วนั้น เพื่อให้ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ หากมีข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความชัดเจนเกี่ยวกับ ข้อความ คำอธิบาย หรือสำนวนภาษา โปรดแจ้งกลับมายังสำนักงาน ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2557
ทาง E-Mail : publichearing@onesqa.or.th หรือ โทรสารหมายเลข 0 2216 5044-6 
หรือ ทางไปรษณีย์ที่
             สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
             เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 24
             ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 1.86 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 26560 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.17 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 430 ครั้ง
  ดูทั้งหมด  
สมศ.ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงแก้ไข โดยท่านสามารถส่งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail: publichea.. รายละเอียดคลิกที่นี่ >>
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ดูทั้งหมด  
ดูทั้งหมด  
 
ดูทั้งหมด  
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
ข้อมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 4/2557 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
ข้อมูลวันที่ 18 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2557
ข้อมูลวันที่ 4 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
 
ดูทั้งหมด  

07 2557 
อา พฤ
      1   2   3   4   5
  6   7   8   9   10   11   12
  13   14   15   16   17   18   19
  20   21   22   23   24   25   26
  27   28   29   30   31    
ดูทั้งหมด  
 
 
ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน
เชิญชวนหน่วยประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
สมศ. ขอเชิญชวนให้ หน่วยประเมินที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.  และมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยประเมินกับเว็บไซต์ของ สมศ. ที่ www.onesqa.or.th โปรดดำเนินการดังนี้ แจ้งความประสงค์ขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ของห...
อาคารพญาไทพลาซ่า (ชั้น 24) ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2216-3955  โทรสาร 0-2216-5044-6


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 22 กรกฎาคม 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาขน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
  
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.