ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
ดูทั้งหมด  

   ประกาศเรื่อง  ผลการพิจารณาจัดจ้างประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.07 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 2846 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.10 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1140 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

ท่านสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ คลิกที่นี่    อนึ่ง ในการกรอกข้อมูลใบสมัครท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก
กรณีที่มีปัญหาการกรอกข้อมูลใบสมัคร กรุณาส่งเมลแจ้งข้อขัดข้องมายัง info@onesqa.or.th

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.07 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 43625 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.09 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 5105 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติม)
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.04 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1949 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  การประชุมหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 5/2557
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.04 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 2369 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  การรับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก

(ปรับปรุง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557)

ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.11 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 3104 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  รับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 5/2557 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ประกาศ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.09 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1420 ครั้ง
   ประชาสัมพันธ์  โครงการประกวดหนังสั้น คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู
 

ผู้สนใจสามารถสงผลงานพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2557
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 10.14 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 1266 ครั้ง
   ประกาศเรื่อง  เกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 | ประเภท .pdf | ขนาดไฟล์ 0.03 Mb | จำนวนดาวน์โหลด 691 ครั้ง
  ดูทั้งหมด  
สมศ.ขอเชิญท่านร่วมแสดงความคิดเห็น ตัวบ่งชี้การประเมินรอบสี่ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เพื่อนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทบทวนปรับปรุงแก้ไข โดยท่านสามารถส่งแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้ที่ E-mail: publichea.. รายละเอียดคลิกที่นี่ >>
วันที่ 23 ธันวาคม 2556 ดูทั้งหมด  
ดูทั้งหมด  
 
ดูทั้งหมด  
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2557
ข้อมูลวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
ตารางปฏิบัติงานของ สมศ. ตั้งแต่วันที่ 1-31 กรกฎาคม 2557
ข้อมูลวันที่ 26 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
ตารางปฏิทินกิจกรรมประจำไตรมาสที่ 4/2557 (กรกฎาคม - กันยายน 2557)
ข้อมูลวันที่ 18 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf
 
ดูทั้งหมด  

08 2557 
อา พฤ
            1   2
  3   4   5   6   7   8   9
  10   11   12   13   14   15   16
  17   18   19   20   21   22   23
  24   25   26   27   28   29   30
  31            
ดูทั้งหมด  
 
 
ลงทะเบียน
ลืมรหัสผ่าน
เชิญชวนหน่วยประเมินภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.
สมศ. ขอเชิญชวนให้ หน่วยประเมินที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.  และมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง หากมีความประสงค์ที่จะเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยประเมินกับเว็บไซต์ของ สมศ. ที่ www.onesqa.or.th โปรดดำเนินการดังนี้ แจ้งความประสงค์ขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ของห...
อาคารพญาไทพลาซ่า (ชั้น 24) ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2216-3955  โทรสาร 0-2216-5044-6


ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 21 สิงหาคม 2557
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาขน) โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
  
Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.