ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
สมศ.
  ความเป็นมา   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   ตราสัญลักษณ์ สมศ.
  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ   อำนาจหน้าที่   นโยบายการดำเนินงาน
  ค่านิยม   ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของ สมศ.   รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน
  ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน   เป้าหมายการให้บริการ   ผลผลิตและเป้าหมาย
  แผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)   กรอบแนวคิด การดำเนินงาน ระยะที่ 3   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  แผนกลยุทธ์ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)   ทิศทางนโยบายของ สมศ.  
ตราสัญลักษณ์ สมศ.

 
 
 ตราสัญลักษณ์ สมศ.
   มีความหมายที่สื่อถึงการเชื่อมโยงสอดประสานของการศึกษากับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาทุกระดับของประเทศ ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
   
 
   
   
 ภาพหนังสือ
   เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงปัญญาของมนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้และสื่อถึงการศึกษาทุกระดับของชาติ
 
 เส้นวงแหวน
   สื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
 
 การสอดประสานของวงแหวนและหนังสือ 
   แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
     
 ตัวอักษร สมศ. 
   คือชื่อย่อของ "สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)"
 
 การใช้สี
   สีแดง ขาว น้ำเงิน สื่อถึงความเป็น ชาติไทย
   

 
 
 
 
   
   
   
   
 Picture of a book   
   symbolising human intellect, which is a source of knowledge and information. It represents all levels of national education.
 
 The oval line   
    represents continuous progress.
 
 The intermingling between the oval line and outline of the book 
   represents harmony between national education standards and enhancement of education quality on a continuous bases.

       
   
   O = Overcome Limitations
   N = Nurture Creativity
   E = Enhance Ethics
   S = Social Responsibility
   QQuality Awareness
   A = Amicable Agency

       

 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.