ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
สมศ.
  ความเป็นมา   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง   ตราสัญลักษณ์ สมศ.
  ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ   อำนาจหน้าที่   นโยบายการดำเนินงาน
  ค่านิยม   ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของ สมศ.   รูปแบบกัลยาณมิตรประเมิน
  ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน   เป้าหมายการให้บริการ   ผลผลิตและเป้าหมาย
  แผนกลยุทธ์ระยะที่ 3 (พ.ศ.2554-2558)   กรอบแนวคิด การดำเนินงาน ระยะที่ 3   นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  แผนกลยุทธ์ระยะที่ 4 (พ.ศ.2559-2563)   ทิศทางนโยบายของ สมศ.   
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.