ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ประกาศ สมศ.     ค้นหาพิเศษ
  สมศ. ( 16 )   รับรองผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 54 )   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 126 )
  การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 47 )   ด้านการอาชีวศึกษา ( 16 )   ระดับอุดมศึกษา ( 10 )
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 24 )   งานวิจัย ( 12 )   จัดซื้อ จัดจ้าง ( 23 )
  รับสมัครบุคคล ( 3 )   คำสั่ง สมศ. ( 0 )  
 
จำนวนข้อมูล 346 รายการ หน้า :
 
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557  
 
  วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 653 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 ระยะสอง  
 
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 718 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ประกาศเรื่อง ยกเลิกกลุ่มสถานศึกษาที่ได้รับการจัดจ้างประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 4  
 
  วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1573 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 5  
 
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .zip / ขนาดไฟล์ 1.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5480 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.04 Mb
ปฏิทินการประเมินคุณภาพภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ระยะที่ 4  
 
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .zip / ขนาดไฟล์ 23.32 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 9613 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 23.32 Mb
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ท่านสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ คลิกที่นี่    อนึ่ง ในการกรอกข้อมูลใบสมัครท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก กรณีที่มีปัญหาการกรอกข้..
  วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 38413 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2557  
 
  วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1038 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ประกาศเรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ (พ.ศ.2559-2563)  
 
             ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. ครั้งที่ 5/2557 วันที่ 17 มิถุนายน 2557 เห็นชอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอ..
  วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 1.86 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 25243 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.86 Mb
ประกาศเรื่อง สอบราคาจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์เอกสารประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 408 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
ประกาศเรื่อง การประชาสัมพันธ์สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบเป็นผู้ประเมินภายนอก  
 
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4452 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็ก)  
 
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.31 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4284 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.31 Mb
ประกาศเรื่อง กลุ่มสถานศึกษาที่ยังไม่ได้รับการจัดจ้างประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย(ศูนย์พัฒนาเด็ก) ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
ช่วงระยะประเมินที่ 4 และ 5
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.05 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3194 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.05 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงาน  
 
  วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 925 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงคณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 2  
 
(เดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2557)
  วันที่ 26 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2634 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 (ระยะที่ 4)  
 
  วันที่ 24 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 2.73 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 13147 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 2.73 Mb
ประกาศเรื่อง การประชุมหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ครั้งที่ 5/2557  
 
  วันที่ 23 มิถุนายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.06 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3632 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.06 Mb
 
จำนวนข้อมูล 346 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.