ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ประกาศ สมศ.     ค้นหาพิเศษ
  สมศ. ( 10 )   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 49 )   การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 48 )
  การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ( 23 )   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 26 )   รับรองผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 84 )
  ด้านการอาชีวศึกษา ( 13 )   ระดับอุดมศึกษา ( 3 )   งานวิจัย ( 0 )
  จัดซื้อ จัดจ้าง ( 0 )   รับสมัครบุคคล ( 1 )  
 
จำนวนข้อมูล 272 รายการ หน้า :
 
ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 
  วันที่ 2 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .zip / ขนาดไฟล์ 1.06 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 469 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.06 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินที่ผ่านการรับรองเป็นหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 17)  
 
  วันที่ 2 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 394 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 25 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3713 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 
  วันที่ 22 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1338 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ท่านสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ คลิกที่นี่    อนึ่ง ในการกรอกข้อมูลใบสมัครท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก กรณีที่มีปัญหาการกรอกข้..
  วันที่ 21 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 44120 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5688 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติม)  
 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2276 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง การประชุมหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานประเภทสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่ 5/2557  
 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2531 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง การรับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก  
 
(ปรับปรุง ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557)
  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.11 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3364 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.11 Mb
ประกาศเรื่อง รับรองผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 5/2557 (3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)  
 
  วันที่ 19 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1539 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดหนังสั้น คุณภาพศิษย์ สะท้อนคุณภาพครู  
 
  ผู้สนใจสามารถสงผลงานพร้อมเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2557..
  วันที่ 18 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 10.14 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1307 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 10.14 Mb
ประกาศเรื่อง เกณฑ์การสอบผ่านการทดสอบ V-NET ที่ใช้ประกอบการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านการอาชีวศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 2 (ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 
  วันที่ 18 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 725 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.03 Mb
ประกาศเรื่อง กลุ่มสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2557 ระยะที่ 6  
 
  วันที่ 18 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1134 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบซ่อมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 
  วันที่ 15 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1926 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็กครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 14 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2009 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
 
  วันที่ 8 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.05 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2891 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.05 Mb
 
จำนวนข้อมูล 272 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.