ข่าวประชาสัมพันธ์ : สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) The Office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)....   
 
 
ประกาศ สมศ.     ค้นหาพิเศษ
  สมศ. ( 10 )   การศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 49 )   การศึกษาขั้นพื้นฐาน(วัตถุประสงค์พิเศษ) ( 48 )
  การศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ( 25 )   การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ( 26 )   รับรองผู้ประเมิน/หน่วยประเมิน ( 89 )
  ด้านการอาชีวศึกษา ( 13 )   ระดับอุดมศึกษา ( 3 )   งานวิจัย ( 1 )
  จัดซื้อ จัดจ้าง ( 0 )   รับสมัครบุคคล ( 2 )  
 
จำนวนข้อมูล 281 รายการ หน้า :
 
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสำนักงานฯ  
 
  วันที่ 16 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.23 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1912 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.23 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 5/2557 (เพิ่มเติม)  
 
  วันที่ 11 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4850 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 4/2557  
 
  วันที่ 10 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.20 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4057 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.20 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 5/2557  
 
  วันที่ 10 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3577 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.18 Mb
ประกาศเรื่อง กำหนดการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก : ศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2558  
 
  วันที่ 10 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.47 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4151 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.47 Mb
ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาเด็ก และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 
ท่านสามารถกรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ได้ คลิกที่นี่    อนึ่ง ในการกรอกข้อมูลใบสมัครท่านสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถสมัครซ้ำได้อีก กรณีที่มีปัญหาการกรอกข้..
  วันที่ 4 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 47000 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิต/นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 
  วันที่ 4 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.29 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1029 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.29 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 
  วันที่ 4 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .zip / ขนาดไฟล์ 4.06 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 10908 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 4.06 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 3/2557  
 
  วันที่ 3 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 5544 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.17 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 2/2557(ฉบับแก้ไข)  
 
  วันที่ 3 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.14 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 3636 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.14 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 
  วันที่ 2 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .zip / ขนาดไฟล์ 1.06 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 22388 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 1.06 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อหน่วยประเมินที่ผ่านการรับรองเป็นหน่วยประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 17)  
 
  วันที่ 2 กันยายน 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2366 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.02 Mb
ประกาศเรื่อง ผลการพิจารณาจัดจ้างประเมินสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภทศูนย์พัฒนาเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 25 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 4524 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.07 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อโรงเรียนนานาชาติที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  
 
  วันที่ 22 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 1628 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.10 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้ประเมินภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก ศูนย์พัฒนาเด็ก รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557  
 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 6606 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.09 Mb
ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอกศูนย์พัฒนาเด็ก ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557(เพิ่มเติม)  
 
  วันที่ 20 สิงหาคม 2557 / ประเภทไฟล์ .pdf / ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด 2752 ครั้ง
ขนาดไฟล์ 0.04 Mb
 
จำนวนข้อมูล 281 รายการ หน้า :
 
 
 
  
The office for National Education Standards and Quality Assessment (Public Organization)
Copyright © 2009 Design & construction All right reserved.