Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

ศ.ดร. วิชัย ริ้วตระกูล รักษาการประธานกรรมการ รศ.ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. ได้เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น

12 ตุลาคม 2561 | อ่าน 382 ครั้ง

          วันที่ 2-3 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์ ดร. วิชัย ริ้วตระกูล รักษาการประธานกรรมการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา กับหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น ในการนี้ ผอ.สมศ. ได้หารือกับ Dr. FUKUDA Hideki (President of NIAD-QE) โดย NIAD-QE เป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ประเมินและรับรองสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาภาครัฐ ทั่วประเทศญี่ปุ่น (Certified Evaluation and Accreditation – CEA) ประเมินผลงานเฉพาะทางสถาบัน (Institutional Thematic Assessments - ITA) ประเมินในรูปแบบ National University Corporation Evaluation (NUCE) และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น
          นอกจากนี้ ยังได้หารือร่วมกันกับ Mr. KUDO Jun (Executive Director) JUAA เป็นหน่วยงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศญี่ปุ่น หรือ Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology (MEXT), Japan โดยเปิดให้บริการประเมินสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเอกชนทั่วประเทศญี่ปุ่น
          ซึ่งจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้ นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลปัจจุบันด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาของ NIAD-QE และ JUAA ประเทศญี่ปุ่นแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการการศึกษาของประเทศไทยในยุค 4.0ในหัวข้อ Thailand Education 4.0: External Quality Assurance in Higher Education และการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก

382

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์