Loading...

ภาพกิจกรรม

เมนูย่อย

สอศ. เห็นชอบประเมินด้านการอาชีวศึกษาทันที โดยนำร่องให้สถานศึกษาด้านการอาชีวศึกษาที่พร้อมรับการประเมินจำนวน 30 แห่งทยอยส่ง SAR ผ่านระบบออนไลน์

26 ธันวาคม 2561 | อ่าน 553 ครั้ง


          วันที่ 21 ธ.ค.2561 นางสาวขนิษฐา ตั้งวรสิทธิชัย รักษาการผู้อำนวยการ สมศ. พร้อมด้วยนายวณิชย์ อ่วมศรี  กรรมการ กพศ. ผู้บริหารและเจ้าหน้า สมศ. เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้เเจงถึง "เเนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561" โดยมี ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานการประชุม ซึ่งตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบให้สถานศึกษาเเต่ละเเห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาประกาศกำหนดอันประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 5 ด้าน 9 ประเด็นการประเมิน ซึ่ง สมศ. ได้ประสานความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลสถานศึกษาของ สอศ. กับระบบ AQA ของ สมศ. เพื่อให้การดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอก มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งในเบื้องต้น สอศ. แจ้งว่าจะสามารถเปิดระบบให้สถานศึกษาที่พร้อมรับการประเมินจำนวน 30 แห่งเข้ามากรอกข้อมูลในระบบออนไลน์ได้ในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคม พ.ศ.2562 ทั้งนี้สมศ. สามารถเริ่มต้นการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาได้ภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เช่นกัน ทั้งนี้ สอศ. พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษาแก่ สมศ. โดยจะประสานความร่วมมือและพร้อมเดินเคียงข้าง สมศ. เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานของ สมศ. ในการพัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาในด้านการอาชีวศึกษาต่อไป
 

553

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์