การสัมภาษณ์หน่วยงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพของประเทศไทย

15

มีนาคม

60

1091

อ่าน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมสิกขวิวัฒน์ สมศ. Dr. Andrea Bateman และ Ms. Chloe Dysonผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ European Union Support to Higher Education in ASEAN Region (SHARE) เดินทางมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย รวมทั้งการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทย ในการให้ข้อมูลครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2 คน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 3 คน ผู้แทนจาก สมศ. ได้แก่ พล.ร.ต.วัชระ การุณยวนิช รองผู้อำนวยการ สมศ. นายเอกพงษ์ เลาหะเทียนสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่ สมศ. รวม 5 คน การศึกษาครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ SHARE มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพของประเทศไทย รวมทั้งความเชื่อมโยงระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติในปัจจุบัน เพื่อว่าคณะนักวิจัยโครงการ SHARE เข้าใจระบบการประกันคุณภาพของไทยที่จะเทียบเคียงกับ ASEAN Qualifications Reference Framework หรือ กรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนต่อไป

15

มีนาคม

60

1091

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์