สมศ. ร่วมกับ สกอ. และโครงการ SHARE ของสหภาพยุโรป จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SHARE Symposium

26

กันยายน

60

597

อ่าน

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสหภาพยุโรป ภายใต้โครงการ European Union Support to Higher Education in the ASEAN Region จัดการประชุม SHARE Symposium on the Consequences of Regional Quality Assurance and Qualifications Frameworks on Higher Education in Thailandณ โรงแรมพูลแมน คิงพาวเวอร์ รางน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 17 ประเทศ จำนวนกว่า 213 คน ในการนี้ รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สมศ. ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานนี้เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญในการปรับระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาให้เทียบเคียงได้กับกรอบการประกันคุณภาพและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงของภูมิภาคอาเซียน การประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพทั่วโลก กว่า 20 คน เช่น รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร รองเลขาธิการ สกอ. รศ.ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย คณะกรรมการ กพอ. จากประเทศไทย Prof. Zita Mohd Fahmi เลขานุการ ASEAN Quality Assurance Network (AQAN) จากประเทศมาเลเซีย Dr. Padraig Walsh ประธานเครือข่าย European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) จากสหภาพยุโรป Mr. Achim Hopbach ผู้อำนวยการ Agency for Quality Assurance and Accreditation Austria ประเทศออสเตรีย Mr. Frederik de Decker หัวหน้าสำนักงานต่างประเทศของ Ghent University ประเทศเบลเยี่ยม มาบรรยายและแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับกรอบการประกันคุณภาพและกรอบคุณวุฒิการศึกษาในระดับประเทศและระดับภูมิภาค การเทียบเคียงกรอบการประกันคุณภาพของประเทศกับระดับภูมิภาค และทิศทางการประกันคุณภาพของประเทศไทย

26

กันยายน

60

597

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์