การประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

27

กันยายน

60

372

อ่าน

          วันที่ 22 กันยายน 2560 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมโครงการพัฒนาเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยรองผู้อำนวยการ สมศ. นางขนิษฐา จรูญชนม์ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ต.ท.ดร. สืบสกุล เข็มทอง บรรยายในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพการศึกษา” และกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก บรรยายในหัวข้อ “แผนการดำเนินงานเครือข่ายการประเมินคุณภาพสถานศึกษา” ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากแกนนำเครือข่ายการประเมินคุณภาพการศึกษา 7 เครือข่าย ได้แก่ (1) เครือข่ายพ่อแม่ ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา (2) เครือข่ายนักคิด ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น (3) เครือข่ายนักเรียน นิสิต นักศึกษา (4) เครือข่ายนักวิจัย นักวิชาการ (5) เครือข่ายเขตพื้นที่การศึกษา (6) เครือข่ายเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (7) เครือข่ายสื่อมวลชน รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร

27

กันยายน

60

372

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์