Loading...
เมนูย่อย

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการประกันคุณภาพระดับการอุดมศึกษา ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

13 พฤศจิกายน 2560 | อ่าน 337 ครั้ง

          เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 รองศาสตราจารย์ ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา และเจ้าหน้าที่ สมศ. ได้เข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกว่าด้วยการประกันคุณภาพระดับการอุดมศึกษา ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ Wuzhou Guest House เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน การประชุมระดับภูมิภาคดังกล่าวจัดโดยสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมการอุดมศึกษานานาชาติ (International Centre for Higher Education Innovation: ICHEI) เมืองเซินเจิ้น

          ประชุมระดับภูมิภาคของยูเนสโกดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานการณ์ปัจจุบันของการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพระดับการอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อที่จะศึกษาความต้องการ การปฏิบัตินวัตกรรม และสิ่งท้าทายที่เกิดขึ้นในระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาในภูมิภาคนี้ ผลจากการประชุมในครั้งนี้ สำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ จะรวบรวมเป็นเอกสารสำหรับนำเสนอในการประชุมว่าด้วยการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาระดับโลกที่จะจัดในกรุงปารีสในปี พ.ศ. 2561 ต่อไป

          การประชุมระดับภูมิภาคของยูเนสโกในเมืองเซินเจิ้นครั้งนี้ ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานและนักวิชาการด้านการประกันคุณภาพมานำเสนอดังนี้

· รวบรวมนวัตกรรมและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพเพื่อที่จะสังเคราะห์เป็นรายงานการประกันคุณภาพระดับการอุดมศึกษาของเอเชีย-แปซิฟิก 

· การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา การยอมรับคุณวุฒิการศึกษาระหว่างประเทศ และความพยายามในการเชื่อมโยงทั้ง ๓ ระบบดังกล่าว

· การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษากับรูปแบบการเรียนการสอนแบบใหม่ผ่านระบบสารสนเทศ (Massive Open Online Courses) และการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)

· การส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกยูเนสโกในเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมมือในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

337

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์