Loading...
เมนูย่อย

การประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86 ครั้งที่ 1/2560

10 มกราคม 2561 | อ่าน 661 ครั้ง

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้แทนจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86 เพื่อเป็นการแนะนำหน่วยงานภายใต้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี และมีประเด็นเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1) การจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86 เห็นควรให้มีคุณลักษณะและเนื้อหาตามแนวทางการจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรีปีที่ผ่านมา โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งเนื้อหาสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในหัวข้อ “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 10” พร้อมภาพประกอบ เพื่อรวบรวมลงในหนังสือ 2) แผนการดำเนินงานการจัดทำหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 และสามารถนำหนังสือเผยแพร่ได้ในเดือนมิถุนายน 2561 3) การมอบอำนาจให้ประธานคณะทำงานฯ พิจารณาเรื่องเร่งด่วนหรือจำเป็น แทนคณะทำงานฯ ได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดทำหนังสือเผยแพร่ได้ทันกำหนดในงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 86 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

661

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์