Loading...
เมนูย่อย

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 3/2561

5 เมษายน 2561 | อ่าน 938 ครั้ง

วันที่ 28 มีนาคม 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) โดยผู้อำนวยการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทิศทาง และวิสัยทัศน์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ จากนั้น นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย หัวหน้างานระบบประเมิน ได้แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Automated QA) และผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร.กาญจน์วรินทร์ ผลอนันต์ ได้นำเสนอกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การเรียนการสอนภาษาไทย วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย สำหรับโรงเรียนนานาชาติ ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากโรงเรียนนานาชาติ จำนวน 14 แห่ง
ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นี้ รวมถึงผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ. ณ ห้องประชุมสันถวมิตร

938

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์