Loading...
เมนูย่อย

ผู้อำนวยการ สมศ. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษารองรับการประเมินภายนอก สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ

24 พฤษภาคม 2561 | อ่าน 200 ครั้ง

วันที่ 26 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้อำนวยการ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษารองรับการประเมิน สำหรับโรงเรียนในระบบ ประเภทนานาชาติ และเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่
และ สมศ. ยุคใหม่” ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพฯ

200

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์