Loading...
เมนูย่อย

การประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวง ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 : ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

24 มิถุนายน 2561 | อ่าน 436 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. จัดการประชุมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 : ศูนย์พัฒนาเด็ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาเด็ก รวมถึงกรรมการ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สมศ.ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น และถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง การประชุมทางไกลในรูปแบบ Video Conference ไปยังผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมอนุสรณ์ ๗๐ ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยผู้อำนวยการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่รอบสี่ และ สมศ. ยุคใหม่” และหัวหน้างานระบบประเมิน นายธนภัทร สัมพันธ์รัตนชัย ได้แนะนำระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (Automated QA) ผ่านทางวีดิทัศน์ ในการนี้มีวิทยากรนำเสวนา “แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561” โดยผู้อำนวยการ สมศ. รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิจากเทศบาลนครขอนแก่น ดร.สุพัตรา ตาลดี และผู้ดำเนินรายการ รองผู้อำนวยการ สมศ. นางขนิษฐา จรูญชนม์ จากนั้น ในช่วงบ่าย กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ ได้บรรยาย “กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) การศึกษาปฐมวัย” ในการเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

436

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์