Loading...

ประกาศ

เมนูย่อย

สถานะการเบิกจ่ายค่าตอบแทน

การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2562

29 พฤษภาคม 2563 | อ่าน 2,250 ครั้ง

ระดับการศึกษาปฐมวัย
1.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
2.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
3.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
4.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
5.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
6.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562
7.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562
8.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2562
9.      การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562
10.    การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2562
11.    การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562
12.    การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562
13.    การประเมินคุณภาพภายนอกการศึกษาปฐมวัย ประกาศ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2562

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562
2.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562
3.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2562
4.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562
5.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562
6.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 6 ประจำปี พ.ศ. 2562
7.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2562
8.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 8 ประจำปี พ.ศ. 2562
9.     การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 9 ประจำปี พ.ศ. 2562
10.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2562
11.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2562
12.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562
13.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2562
14.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 14 ประจำปี พ.ศ. 2562
15.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 15 ประจำปี พ.ศ. 2562
16.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562
17.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2562
18.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2562
19.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 19 ประจำปี พ.ศ. 2562
20.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 20 ประจำปี พ.ศ. 2562
21.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 21 ประจำปี พ.ศ. 2562
22.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 22 ประจำปี พ.ศ. 2562
23.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ. 2562
24.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2562
25.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 25 ประจำปี พ.ศ. 2562
26.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 26 ประจำปี พ.ศ. 2562
27.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 27 ประจำปี พ.ศ. 2562
28.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2562
29.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 29 ประจำปี พ.ศ. 2562
30.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 30 ประจำปี พ.ศ. 2562
31.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 31 ประจำปี พ.ศ. 2562
32.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 32 ประจำปี พ.ศ. 2562
33.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 33 ประจำปี พ.ศ. 2562
34.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 34 ประจำปี พ.ศ. 2562
35.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 35 ประจำปี พ.ศ. 2562
36.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 36 ประจำปี พ.ศ. 2562
37.   การประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ครั้งที่ 37 ประจำปี พ.ศ. 2562

2250

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์