Loading...

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

เมนูย่อย
ศ.ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร
ศ.ดร.ศรีราชา วงศารยางกูร
ประธานอนุกรรมการ
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ
อนุกรรมการ
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
ผศ.ดร.พัชรวรรณ นุชประยูร
อนุกรรมการ
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์
ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์
อนุกรรมการ
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
นายอภิมุข สุขประสิทธิ์
อนุกรรมการ
นายคมสัน โพธิ์คง
นายคมสัน โพธิ์คง
อนุกรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
อนุกรรมการ
ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
ดร.วรวิชช ภาสาวสุวัศ
อนุกรรมการและเลขานุการ
10 ต.ค. 64 | อ่าน 390 ครั้ง

อำนาจหน้าที่

  1. พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อประกอบการดำเนินงานของสำนักงานและคณะกรรมการ สมศ.
  2. พิจารณาและเสนอแนะการจัดทำข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ กฎหรือคำสั่งใดที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปต่อคณะกรรมการ สมศ. คณะกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพกาครศึกษรา และผู้อำนวยการ
  3. เสนอแนะแนวทางการดำเนินการด้านกฎหมายที่มีความต้องการจำเป็นต่อผู้อำนวยการ สมศ.
  4. ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ สมศ.มอบหมาย

390

อ่าน

เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
34 ครั้ง
ขนาด 133 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์