Loading...

คณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล

เมนูย่อย
ดร.ภาส ภาสสัทธา
ดร.ภาส ภาสสัทธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานอนุกรรมการ
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ดร.นันทา หงวนตัด
ดร.นันทา หงวนตัด
รักษาการผู้อำนวยการ สมศ.
อนุกรรมการ
นายษมาธร พันธุมโพธิ
นายษมาธร พันธุมโพธิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
รศ.วันชัย มีชาติ
รศ.วันชัย มีชาติ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ศ.ณรงค์ ใจหาญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
อนุกรรมการ
ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
ดร.พัฒนพงษ์ ทองเนื้อสุก
ผู้แทนเจ้าหน้าที่ สมศ.
อนุกรรมการ
10 ต.ค. 64 | อ่าน 318 ครั้ง

อำนาจและหน้าที่

          เป็นไปตามข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563

318

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์