Loading...

professional profile

เมนูย่อย
ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
ศ.พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
xxxx
ประธานกรรมการ
sss
sss
ss
ssss
xxx
xxx
xx
xxxx
ดร.สมเกียรติ ชอบผล
ดร.สมเกียรติ ชอบผล
(ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
กรรมการ
31 ส.ค. 57 | อ่าน 5,171 ครั้ง

 


สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นคณะบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อโดยคณะกรรมการสรรหาซึ่งคณะกรรมการ สรรหานี้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือก อันประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ


ตามพ ระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2543 ให้มีคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา” ประกอบด้วย
 

  1. ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมาจากการสรรหาซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่ง หรือเงินเดือนประจำ
  2. กรรมการโดย ตำแหน่ง จำนวนสี่คน ได้แก่ ปลัดกระทรวงการศึกษา ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา และประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
  3. กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนห้าคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากผู้ซึ่งมาจากการสรรหา ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการบริหาร มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในจำนวนนี้ต้องเป็นบุคคลซึ่งมิใช่ข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือน ประจำรวมอยู่ด้วยไม่น้อยกว่าสามคน ให้ผู้อำนวยการเป็นกรรมการและเลขานุการโดยตำแหน่ง โดยคณะกรรมการบริหารจะมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และหากพ้นจากวาระแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่ เกิน 2 วาระ

 

 

  1. ดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน
  2. กำหนดนโยบายการบริหาร ให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินงานของสำนักงาน
  3. อนุมัติแผนการเงินของสำนักงาน
  4. กำหนดมาตรการการเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและต่อสาธารณชน
  5. ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก และกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และระเบียบ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประเมินภายนอก
  6. ควบคุมดูแลการดำเนินงานและการบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน ตลอดจน ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกำหนดเกี่ยวกับสำนักงาน
  7. กระทำการอื่นใดที่จำเป็นหรือต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

5171

อ่าน

รูปภาพประกอบ
เรื่อง ดาวน์โหลด แจ้งไฟล์เสีย
วันที่ 31 สิงหาคม 2557
1536 ครั้ง
ขนาด 36 KB
เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์