ดร.รอยล จิตรดอน
ดร.รอยล จิตรดอน
ประธานกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พิมพ์