ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์
ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


พิมพ์