ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ประธานกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการโดยตำแหน่ง