ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์
ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน์
Dr.Suthiporn Sajjapanroj
กรรมการ