รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี
Associate Professor Dr.Suriyadeo Tripathi
กรรมการ