ผศ.ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
ผศ.ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
Assistant Professor Dr.Somjai Pienprasit
กรรมการ