ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรีชา อ่องอารี
Assistant Professor Preecha Ong-Aree
กรรมการ