Loading...

ตราสัญลักษณ์

เมนูย่อย

ตราสัญลักษณ์

10 กันยายน 2561 | อ่าน 27,066 ครั้ง

 

 

ตราสัญลักษณ์ สมศ.

มีความหมายที่สื่อถึงการเชื่อมโยงสอดประสานของการศึกษากับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง 
ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาทุกระดับของประเทศให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

ภาพหนังสือ
เป็นสัญลักษณ์ ที่แสดงถึงปัญญาของมนุษย์ เป็นแหล่งข้อมูล ข่าวสารความรู้และสื่อถึงการศึกษาทุกระดับของชาติ

 

 

เส้นวงแหวน
สื่อถึงการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง


 

การสอดประสานของวงแหวนและหนังสือ
แสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
 

 

ตัวอักษร สมศ.
คือชื่อย่อของ "สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)


 

การใช้สี
สีแดง ขาว น้ำเงิน สื่อถึงความเป็น ชาติไทย

27066

อ่าน

เมนูด่วน