Loading...
เมนูย่อย

3 กันยายน 2557 | อ่าน 9,644 ครั้ง

 ตัวบ่งชี้การดำเนินงาน

 

  1. มีระบบเกณฑ์ และแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกที่มีประสิทธิภาพในทุกระดับการศึกษา
  2. สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพภายในและพร้อมรับการประเมินภายนอก
  3. มีผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ
  4. สถานศึกษาทุกแห่งได้รับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปี
  5. มีรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
  6. มีรายงานการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
  7. มีเครือข่ายความร่วมมือจากทุกส่วนของประเทศ จากสถาบันอุดมศึกษา จากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน สมาคมวิชาการ วิชาชีพและความร่วมมือจากต่างประเทศ

9644

อ่าน

เมนูด่วน