22

ส.ค.

57

5182

อ่าน

ลำดับที่

กลยุทธ์การดำเนินงาน

เป้าหมายการดำเนินงาน
2554 2555 2556 2557 2558

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ส่งเสริมและพัฒนา          

1

การอบรม ประชุมสัมมนาให้สถานศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจ ความพร้อมพัฒนาสู่มาตรฐานและพร้อมรับการประเมินภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐาน (แห่ง)
12,240
15,330
15,350
15,151
2,266
1.1 ศูนย์เด็กเล็ก + การศึกษาขั้นพื้นฐาน + การศึกษานอกระบบโรงเรียน (แห่ง) 12,000
15,000
15,000
15,000
2,266
1.2 การอาชีวศึกษา (แห่ง)
180
250
250
123
-
1.3 อุดมศึกษา (แห่ง)
60
80
100
28
-
  กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาระบบประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ          
2 การวิจัยประเมินและพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก (โครงการ)
4
4
4
4
4
  กลยุทธ์ที่ 3.1 นำฐานข้อมูลชี้ทิศทางพัฒนา          
3 การพัฒนาและทบทวนฐานข้อมูลสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก(ฐาน)
3
3
3
3
3
  กลยุทธ์ที่ 2.2 สรรหาผู้ประเมินที่เชี่ยวชาญ          
4 การพัฒนา และรับรองผู้ประเมินภายนอก (คน)          
4.1 การศึกษาขั้นพื้นฐาน+ศูนย์เด็กเล็ก (คน)
1,350
580
580
1,139
826
4.2 การศึกษานอกระบบโรงเรียน (คน)
500
330
220
220
230
4.3 การอาชีวศึกษา (คน)
500
220
220
220
230
 4.4 อุดมศึกษา (คน) 
250
200
200
200
200
   กลยุทธ์ที่ 2.3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร          
 5 การจัดการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา (แห่ง) 
9,277
16,387
16,676
13,180
6,334
 5.1 ศูนย์เด็กเล็ก 
-
6,933
6,000
5,000
4,067
 5.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน: ทั่วไป 
8,309
8,046
8,956
7,045
1,581
5.3 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ (แห่ง)
-
579
779
671
397
  - โรงเรียนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
-
495
290
290
290
  - โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
-
-
100
44
-
  - โรงเรียนพระปริยัติธรรม

-

-
200
204
-
  - โรงเรียนวิทยาศาสตร์
-
13
-
-
-
  - โรงเรียนกีฬา
-
11
9
-
-
  - โรงเรียนนานาชาติ
-
30
50
36
-
  - โรงเรียนทางเลือก
-
-
-
28
-
  - โรงเรียนเฉพาะความผู้พิการ
-
30
30
-
-
  - โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
-
-
100
69
-
  - Home school
-
-
-
-
95
  - วิทยาลัยนาฎศิลป์
-
-
-
-
12
5.3 การศึกษานอกระบบโรงเรียน
-
295
200
200
208
5.4 การอาชีวศึกษา (แห่ง)
183
184
190
194
52
5.5 อุดมศึกษา (คณะ)
785
350
551
70
29
  กลยุทธ์ที่ 2.3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร          
6 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอกและหน่วยประเมิน (แห่ง)
9,277
16,387
16,676
13,180
6,334
6.1 ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง) 
-
6,933
6,000
5,000
4,067
6.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ทั่วไป  (แห่ง)
8,309
8,046
8,956
7,045
1,581
6.3  การศึกษาขั้นพื้นฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ (แห่ง) 
-
579
779
671
397
6.4 การศึกษานอกระบบโรงเรียน (แห่ง) 
-
295
200
200
208
6.5 การอาชีวศึกษา (แห่ง)
183
184
190
194
52
6.6 การอุดมศึกษา (คณะ)
785
350
551
70
29
  กลยุทธ์ที่ 2.3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร          
 7 การพิจารณารับรองและเผยแพร่รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก (แห่ง)
9,277
16,287
16,676
13,180
6,334
7.1 ศูนย์เด็กเล็ก (แห่ง)
-
6,933
6,000
5,000
4,067
7.2 การศึกษาขั้นพื้นฐาน : ทั่วไป (แห่ง)
8,309
8,046
8,956
7,045
1,581
7.3 การศึกษขั้นพื้นฐาน : วัตถุประสงค์พิเศษ (แห่ง)
-
579
779
671
397
7.4 การศึกษานอกระบบโรงเรียน (แห่ง)
-
295
200
200
208
7.5 การอาชีวศึกษา (แห่ง)
183
184
190
194
52
7.6 อุดมศึกษา (คณะ)
785
350
551
70
29
  กลยุทธ์ที่ 4.2 สร้างระบบการทำงานแบบเครือข่ายที่ก้าวหน้าระดับองค์กรและบุคคล          
 8 การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายนอกและการพัฒนาคุณภาพภายนอก (เครือข่าย)
7
7
7
7
7
  กลยุทธ์ที่ 2.3 เพียรประเมินอย่างกัลยาณมิตร          
9 จัด ทำข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไขจากผลการประเมินสถานศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อให้สถาน ศึกษาปรับปรุงแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดและบริการให้คำปรึกษาด้านการประกัน คุณภาพ (แห่ง) 
x
x
x
x
x
  กลยุทธ์ที่ 3.2 ชี้ทิศและเสริมแรงพัฒนาโดยใช้การวิจัย           
 10 การสังเคราะห์และวิจัยผลประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อพัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (cluster) 
4
4
4
4
4
  กลยุทธ์ที่ 1.2 ปฏิรังสรรค์องค์ความรู้และวิทยาการประเมิน           
 11 การสร้างองค์ความรู้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก           
 11.1 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย (ทุน)
5
5
5
5
5
 11.2 การจัดการความรู้ (เรื่อง) 
1
1
1
1
1
 11.3 การวิจัยปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาระบบเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการประกันคุณภาพ (โครงการ) 
1
1
1
1
1
  กลยุทธ์ที่ 4.1  ก้าวสู่ความเป็นสากลและเป็นองค์กรแบบอย่างที่เป็นเลิศ          
 12 งานด้านวิเทศสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการประกันคุณภาพสู่สากล (โครงการ) 
1
1
1
1
1
13 การ บริหารจัดการที่ทันสมัย โปร่งใส รวดเร็ว โดยสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่และต้องตรวจสอบได้ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างขององค์การมหาชนที่บริหารดดยคณะ กรรมการ การจ้างเหมาบริการ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในการปฏิบัติงาน           
 13.1 การทบทวนระบบและโครงสร้าง (ครั้ง) 
1
1
1
1
1
 13.2 การพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และความเป็นเลิศ 
/
/
/
/
/
 13.3 การปรับอัตรากำลังและค่าตอบแทนให้เหมาะสม (ครั้ง) 
1
1
1
1
1
 13.4 การบริหารแบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
/
/
/
/
/
13.5 มีแผนประชาสัมพันธ์ดำเนินการ (แผน/ปี) 
1
1
1
1
1
13.6  การบริหารความรู้และการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร 
/
/
/
/
/
  กลยุทธ์ที่ 3, 4 ส่งเสริมพัฒนาและเป็นที่ปรึกษาด้านคุณภาพการศึกษา 
1
1
1
1
1
 14 การวิจัย พัฒนาและให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก 
1
1
1
1
1
 15 นำผลการประเมินไปใช้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษา และระบบการศึกษา 
1
1
1
1
1
 

22

ส.ค.

57

5182

อ่าน

เมนูด่วน
ปิด

อิเล็กทรอนิกส์เมล์

AQA

ค้นหาภายนอก

แฟนเพจ

วิดีทัศน์