ประมวลภาพงาน / ดาว์นโหลดเอกสารสัมมนา

ค้นหาโดยเรียงตาม 
|<   <<   >>   >|  
ลำดับที่คำนำหน้านามชื่อ-สกุลหน่วยงานจังหวัด
1373  นาง ชนาทิพย์ วัฒนวงศ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1374  นาง สุทธิรา อรรถกรศิริโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1375  นางสาว วราภรณ์ บางเลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1376  นาย สืบพงษ์ ทองนาค สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี
1377  นาย พิพัฒน์ บุญศิริ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี
1378  นาง ญาณิศา ผลึกเพชร สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน กาญจนบุรี
1379  รศ.ดร. ไพฑูรย์ สุขศรีงาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
1380  นาย ประสงค์ สังข์ดิษฐ์ สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1381  นาง สุนันท์ เจียรกูล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1382  นาง ปริมฤดี แท่นพิทักษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1383  นาง อารมณ์ เกษร โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
1384  นาง วัลลภา ทองวัฒนพร โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
1385  นาย สุรินทร์ นวลรอด วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
1386  นาย ถนอมศักดิ์ คล้ายเผ่าพงษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1387  นาง จตุพร ตันติรังสี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
1388  นาย อาคม เก่งบัญชา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1389  นาย คำรณ ด้วงทับ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
1390  นาย สุรพงษ์ ศรีวินิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร
1391  นางสาว เบญจา ใจดี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
1392  นาง อาภรณ์ ศรีจันทร์งาม หจก.วิจัยและประเมินผลการศึกษา สงขลา
1393  นาง จตุพร ตันติรังสี วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
1394  นาย อุส่าห์ ลาชโรจน์ หจก.วิจัยและประเมินผลการศึกษา สงขลา
1395  นาย คำรณ ด้วงทับ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
1396  นาง ละเอียด นิ่มมะโน หจก.วิจัยและประเมินผลการศึกษา สงขลา
1397  นาย บุญส่ง ไหมดี สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1398  นางสาว นวลจรี จันทะวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย เพชรบุรี
1399  นาย ชาติชาย วิมานทิพย์ สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1400  นางสาว โสภา ชนะภัย สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1401  นางสาว นุตอนงค์ ทัดบัวขำ สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1402  นาง สุวรรณา เบญจวิภาส สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1403  นาง โพิศ กฤษณะไกรวุฒิส สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1404  นาง มุยณา ช่างภิญโญ สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1405  นาง จริยา สวนคล้าย สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1406  นาย ปิยะพันธ์ พินัยกุล บจ.สมิหลาการประเมิน สงขลา
1407  นาง ชุมศรี เนียมประดิษฐ์ สพท.นนทบุรี 1 นนทบุรี
1408  นาย เชิดศิริ เขียวเขว้า หจก.คุณภาพการประเมิน นครราชสีมา
1409  นาง รัตนา เชื้อธรรมชาญ บีคิวเอ ลำปาง
1410  นางสาว กัญญรัตน์ จันทรมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2 นครสวรรค์
1411  นางสาว พชร ยลปราโมทย์ หจก. เพชรเกษม อีวาลูชั่น กรุงเทพมหานคร
1412  นางสาว เพชรอุบล กาญจนพิมล โรงเรียนเจริญวิทยา อำนาจเจริญ
1413  นางสาว ณัฐตะวัน ลิ้มประสงค์ หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น สมุทรสาคร
1414  นางสาว ประชิด ปริญญาชัยศักดิ์ เพชรเกษม อีวาลูชั่น กรุงเทพมหานคร
1415  นางสาว สาวิตรี ผลเต็ม โรงเรียนมนตรีศึกษา ขอนแก่น
1416  นางสาว กรุณา วิทยารัตน์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการดงหลวง มุกดาหาร
1417  นางสาว จิตรา กาญจนวิบูลย์ สพท.กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี
1418  นางสาว ชนิดดา ตันไพบูลย์ โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
1419  นาย เชาว์ ศรีอนันต์ หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น สมุทรสาคร
1420  นาย ชลอ ชิดปราง หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น สมุทรสาคร
1421  นาง สุวรรณา รอดราคี ขอนแก่นการประเมินคุณภาพการศึกษา ขอนแก่น
1422  นาย ยุทธการ ขวัญวรากุล หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น สมุทรสาคร
Page 28/69