ประมวลภาพงาน / ดาว์นโหลดเอกสารสัมมนา

ค้นหาโดยเรียงตาม 
|<   <<   >>   >|  
ลำดับที่คำนำหน้านามชื่อ-สกุลหน่วยงานจังหวัด
2223  นาง กาญจนาพร รสโหมด บจ.มาตรฐานการศึกษาแม็ค กรุงเทพมหานคร
2224  นาย มานิตย์ อักษรกุล วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน พัทลุง พัทลุง
2225  นาง พึงพิศ การงาม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา นครราชสีมา
2226  นาย ชาลี สำรองทรัพย์ สพท.กาญจนบุรี เขต 1 กาญจนบุรี
2227  นาย มานพ ทองใบ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ราชบุรี
2228  นาง รสธร สายเงิน - ปทุมธานี
2229  นาย อุดม ผลธุระ โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ อุดรธานี
2230  นางสาว พิมพ์ศิริ อุยวัฒนกุล วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
2231  นาย ชัยวุฒิ รื่นเริง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2232  ผศ. พกุล แองเกอร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2233  นางสาว ยุพา ผลวิจิตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2234  นาง อรยา เทศธรรม หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา กำแพงเพชร
2235  นาย อัครวัฒน์ ดอกบัว โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2236  ผศ. เบ็ญจะ นิสสัยสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2237  นาย ตะวัน ดอกบัว โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2238  นาย ระเบียบ แจ่มใส โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2239  นาง อัปสร แสงอรุณจรัส โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2240  นางสาว ธนาทิพย์ คำจันทร์ โรงเรียนเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
2241  รศ. วัฒนา สุนทรธัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2242  ดร. ประภาศรี พรหมประกาย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร
2243  นาง สุปราณี ศรีใสคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา
2244  นาง จารุพรรษ ชอุ่มผล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพรเขต 1 ชุมพร
2245  นางสาว จินดารัตน์ ไกลที่พึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา
2246  นาง อุบล สอิ้งทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 นครราชสีมา
2247  นาย อวยชัย ทำเนาว์ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น
2248  นาย ประเสริฐ จันฤๅไชย วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น
2249  นาย โปร่งวิทย์ ลิ้มตระกูล วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ขอนแก่น
2250  นางสาว ประไพ แสงเดช สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
2251  นาง ลลิดา ศรีไทย สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร
2252  นาย สมควร ผึ่งผาย วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท
2253  นาง ศรีน้อย ชุ่มคำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
2254  นาย วิโรจน์ พวงอินทร์ วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ชัยนาท
2255  นางสาว วัฒนี บุญวิทยา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
2256  นางสาว ธัญนันท์ ทองคำ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
2257  นาง วิภาวรรณ วิจิตรจินดา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
2258  นาง วรรณิภา พาณิชกรกุล คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปทุมธานี
2259  นางสาว ฉันทนา โพธิครูประเสริฐ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2260  นาง ณัฐยา สลับสม วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2261  นาย กิจจา บานชื่น วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2262  นาง นิตยา พฤษาชีวะ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2263  นาย นิมิตร คงคารัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
2264  ร.ศ.พ.อ.ดร. ถวัลย์ ฤกษ์งาม คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปทุมธานี
2265  นาย ธีรเดช สุขโข สทพ.เชียงราย เขต 2 เชียงราย
2266  นาง สุภรา วรารุจน์ หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา ปทุมธานี
2267  นาง พวงรัตน์ แย้มมณฑา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา นนทบุรี
2268  นาย ปรชุม แย้มมณฑา บริษัท วีเซส จำกัด นนทบุรี
2269  นาย ไตรภพ วงค์สถาน อิสระ นนทบุรี
2270  นางสาว นงลักษณ์ มณีส้าว หจก.ประเมินมาตรฐานการศึกษา กรุงเทพมหานคร
2271  นางสาว กฤษณา นาคเกิด โรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์ สพท.ชัยนาท ชัยนาท
2272  นาย ภาคิน วรารุจน์ อิสระ ปทุมธานี
Page 45/69