ประมวลภาพงาน / ดาว์นโหลดเอกสารสัมมนา

ค้นหาโดยเรียงตาม 
|<   <<   >>   >|  
ลำดับที่คำนำหน้านามชื่อ-สกุลหน่วยงานจังหวัด
2774  นาย มนัส ปานขาว หจก. สหการปรเมินคุณภาพ หนองคาย
2775  นาย สถิตย์ สีสวาท หจก. สหการปรเมินคุณภาพ หนองคาย
2776  นาง ปราณี สิททธิขจร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2777  น.ส. วิพรรณ วัฒนชีพ สถาบันพระบรมราชชนก นนทบุรี
2778  นาง ทักษิณา วรรณาลัย โรงเรียนสาธิตคริสเตียนวิทยา นนทบุรี
2779  นาง พันธ์ประภา พูนสิน สพท.ราชบุรี เขต 1 ราชบุรี
2780  นางสาว จันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
2781  นาง จารุณี เบญจผลาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2782  นาย บำรุง ทองรอด วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ ชุมพร
2783  นางสาว ระวินาถ ลักขณา เค พี การประเมิน กรุงเทพมหานคร
2784  นาย เบญจผลาพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2785  นาย นัฐพล สำราญอยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2786  นางสาว เทียมจันทร์ โตวิชา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เชียงใหม่
2787  นางสาว ปราณี ร่วมทอง สุรนารีการประเมิน ปราจีนบุรี
2788  นาง สิริวิมล ประเสริฐ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
2789  นาง ยุพเยาว์ กรึงไกร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2790  นางสาว นวลศรี ปิยะพิสุทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี
2791  นางสาว รำพึง ร่วมทอง สุรนารีการประเมิน ปราจีนบุรี
2792  นางสาว สิริทิพย์ อินทรพานิช วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2793  นางสาว รัตน์ทวี อ่อนดีกุล มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2794  นาย ไพบูลย์ คนเสงี่ยม ทริปเปิลเอ ประเมินุคุณภาพการศึกษา นครนายก
2795  นาย สุริยา เพชรธนลาภ ศูนย์ฝึกอบรมและประเมินคุณภาพหน่วยงาน ขอนแก่น
2796  นาง ณัฏฐา เหล่าเขตร C:WINDOWShinhem.scr กำแพงเพชร
2797  นางสาว มณีรัตน์ บรรลือเขต วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2798  นางสาว ภาวนา อยู่สบาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2799  นาย ณัฐวุฒิ วงษ์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2800  นาย ณัฐวุฒิ วงษ์ศิริ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2801  นาย ทรงพล สารีบุตร สพท.รบ.๑ ราชบุรี
2802  นางสาว อมรรัตน์ แคล่วคล่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุยา พระนครศรีอยุธยา
2803  นาง ขนิษฐา ปัญญนิติรัฐ โรงเรียนวัดนวลจันทร์ กทม. อื่นๆ
2804  นาง ฐานันดร นครขวาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เลย
2805  นางสาว นิรัชรา จันทิหล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เลย
2806  นาง ดวงฤทัย ชะดี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ นนทบุรี
2807  นาง ลาวัลย์ ภักดีลิขิต กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง นครปฐม
2808  นาย ยรรยงค์ ศัตรูคร้าม วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา
2809  นางสาว จิตลดา ตันธะสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ นนทบุรี
2810  นาย สมบัติ จันทร์กระจ่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 ชลบุรี
2811  นาย ไมตรี อยู่ภักดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 เลย
2812  นาย ศักดา บุ้งทอง บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด บุรีรัมย์
2813  นาย ยุทธนา แสนกันคำ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พระนครศรีอยุธยา
2814  นาง พรทิพย์ นิสสะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม
2815  นาง รักตกมล พิริยะภิญโญ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร
2816  นาย วัชระ เหล่าเขตร โรงเรียนบ้านแม่ลาด กำแพงเพชร
2817  นาง นฤมล เฮี้ยนชาศรี หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น สมุทรสาคร
2818  นาง ปิญฉาย สะตะพัณณา หจก.เพชรเกษม อีวาลูชั่น สมุทรสาคร
2819  นางสาว พรทิภา อุ่นจัตตุรพร โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ นครปฐม
2820  นาง อรรณฤมล พูลศิริ จันทร์สะอาด วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ นครสวรรค์
2821  นางสาว สุทธินี ชูเชิดรัตน์ โรงเรียนวัดซองพลู(วิฑิตราชประชานุสรณ์) นนทบุรี
2822  นาย กมล ขวัญดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 นครพนม
2823  นาย ภูมิชัย สุวรรณภูมิ วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง นครศรีธรรมราช
Page 56/69