ประมวลภาพงาน / ดาว์นโหลดเอกสารสัมมนา

ค้นหาโดยเรียงตาม 
|<   <<   >>   >|  
ลำดับที่คำนำหน้านามชื่อ-สกุลหน่วยงานจังหวัด
3377  นาง นงลักษณ์ นฤวัตร วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ กรุงเทพมหานคร
3378  นาย สุรพล เมฆแดง บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด สมุทรปราการ
3379  นาง เจียมจิต เผือกศรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สมุทรปราการ
3380  นางสาว วัชรีพร จับเกตุ บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด สมุทรปราการ
3381  นางสาว บวรลักษณ์ ปิยะอัยยรัช หจก.สหการประเมินคุณภาพ นครราชสีมา
3382  นางสาว ฉัตรวี ลิ้มสกุล บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด กรุงเทพมหานคร
3383  นาย วินัย บุญยงค์ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก พิษณุโลก
3384  นาย ประเสริฐ แดงท่าไม้ บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด กรุงเทพมหานคร
3385  พันตำรวจตรี สมพัฒน์ เภสัชชา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ นครปฐม
3386  นาง ศรีวิภา สมัครการ บริษัท วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา จำกัด ลพบุรี
3387  นาง มรกต ศรีสุข สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3388  นาง นครินทร์ สุวดิษฐ์ บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด นนทบุรี
3389  นางสาว สมพิศ วงษ์แหยม บริษัท วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา จำกัด ลพบุรี
3390  นางสาว รุ่งตะวัน หอเจริญ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3391  นาย คมน์ จันทรประภา บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด นนทบุรี
3392  นางสาว ทวีพร บุญวานิช สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3393  นาง เพ็ญจันทร์ นครอินทร์ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3394  นางสาว จิรศรี อนวัชกุล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3395  นาง อุมาพร หล่อสมฤดี สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3396  นาง ศรีประภา นาคะศักดิ์เสวี โรงเรียนชลประทาน นนทบุรี
3397  นางสาว อินทิรา เกตุสมบูรณ์ บริษัท มาตรฐานการศึกษาแม็ค จำกัด นครราชสีมา
3398  นางสาว เบญจวรรณ จิ๊ดชัง บริษัทพัฒนาการประเมิน จันทบุรี
3399  นาง สุมาลี สันทัสนะโชค บริษัทพัฒนาการประเมิน จันทบุรี
3400  นาย บุญทรง ทวีคูณ บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด นครปฐม
3401  นางสาว นันทพ โสมสมบัติ โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
3402  นางสาว นันทพร โสมสมบัติ โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
3403  นาง จินตนา ศักดิ์ภู่อร่าม สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3404  อาจารย์ ภัทรชัย ทรัพย์จำนงค์ สพท.สป.เขต1 กรุงเทพมหานคร
3405  นาง วันทนีย์ วาริชกุลจงเจริญ โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
3406  นางสาว สุรีรัตน์ พัฒนเธียร บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด กรุงเทพมหานคร
3407  นาย ภานุวัฒน์ คำสินธุ์ โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
3408  นาย ธนิต ตาปนานนท์ โรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
3409  นาง สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ หจก.ยู.พี.ประเมินฯ กรุงเทพมหานคร
3410  นาง มณฑา บุรีศรี บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด กรุงเทพมหานคร
3411  นางสาว จารุณี มีอินถา สถาบันวิจัยการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
3412  นางสาว จักษณา อธิรัตน์ปัญญา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กรุงเทพมหานคร
3413  นางสาว นูรียะห์ ตือแป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี
3414  นางสาว ซอพียะห์ กะลูแป วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี
3415  นางสาว นิภา ตะมอตำ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี อุดรธานี
3416  นางสาว กาญจนา เยื้อนหนูวงศ์ อนุบาลเซนต์จอห์น กรุงเทพมหานคร
3417  นาย สินชัย พรหมเสนีย์ บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด นนทบุรี
3418  นาย ฉัตรชัย ศิริกุลพันธ์ เวียงพิงค์การประเมิน เชียงใหม่
3419  นาย ประสิทธิ์ แสงดา วัชริศประเมินคุณภาพสถานศึกษา ลพบุรี
3420  นาง กำจาย เค.เอ็น.พัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3421  นาง มน้สนันท์ ทองทา เค.เอ็น.พัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3422  นาง จันทร์เพ็ญ แพทอง เค.เอ็น.พัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3423  นาง กำจาย สาณะวีฒนา เค.เอ็น.พัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3424  นาง สนัสนันท์ ทองทา เค.เอ็น.พัฒนะ กรุงเทพมหานคร
3425  นาย อำนวย ทิมจรัส บริษัท การประเมินการศึกษา จำกัด ลำปาง
3426  นาย มนตรี ศิริศักดิ์ สถาบันวิจัยการเรียนรู้ กรุงเทพมหานคร
Page 68/69