สอบถามใบรับรองผลการประเมินโรงเรียนค่ะ

ใช้งานอยู่ 1 ตอบกลับ 7.0K แสดง 2022-05-03 13:58:31 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่

ขอสอบถามค่ะ โรงเรียนได้รับใบรับรอบผลการประเมิน และมาดูว่า ไม่มีเขียนว่าโรงเรียนได้รับผลการประเมินระดับไหน เลยสงสัยว่า ใบรับรองผลการประเมินทำไมไม่มีระดับผลการประเมิน พิมพ์ไว้ เหมือนการประเมินในรอบที่ผ่าน ๆ มาคะ


การแบ่งปันคือการแสดงความรักและแบ่งปันกระทู้กับเพื่อน ๆ ของคุณ


admin replied
2 ปี

ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอกที่ทางสถานศึกษาได้รับ ดังนี้

  1. การออกหนังสือรับรองการประกันคุณภาพภายนอก สมศ. ดำเนินการตามระเบียบ สมศ. ว่าด้วยการออกหนังสือการประกันคุณภาพภายนอก พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 (เว็บไซต์ สมศ. www.onesqa.or.th เมนู แนะนำ->กฎหมายที่เกี่ยวข้อง->ระเบียบ)
    1. การออกหนังสือรับรองตามระเบียบฯ ดังกล่าว ไม่ได้กำหนดให้ระบุระดับคุณภาพของผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่สถานศึกษาได้รับ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดและหลักการในการประเมินคุณภาพภายนอกที่ สมศ. ดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อพัฒนา ไม่มีการตัดสินว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน แต่เป็นการพิจารณาแบบองค์รวม โดยพิจารณาตัดสินระดับคุณภาพของผลการประเมินแยกเป็นรายมาตรฐานการศึกษาตามที่หน่วยงานต้นสังกัดกำหนด และไม่มีการตัดสินระดับคุณภาพของผลการประเมินเป็นภาพรวมของสถานศึกษา
    2. การออกหนังสือรับรองตามระเบียบฯ ดังกล่าว ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สมศ. จะให้สถานศึกษา Download หนังสือรับรองได้เองจากระบบการออกหนังสือรับรองแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะมีเพียงสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564 เท่านั้น ที่ สมศ. จัดส่งหนังสือรับรองฯ ให้แก่สถานศึกษา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

loading...